เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อสมัครสอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
การสมัครเข้าศึกษา 1 พฤศจิกายน 2558

ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559

1 พฤศจิกายน 2558

ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ฯลฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2559 5 มีนาคม 2559
กำหนดการสอบข้อเขียน    

กลุ่มที่ 1

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)

2. คณะศิลปศาสตร์

3. คณะบริหารธุรกิจ

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2559 12 มีนาคม 2559

กลุ่มที่ 2

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

28 กุมภาพันธ์ 2559 13 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 มีนาคม 2559 23 มีนาคม 2559
สอบสัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2559 27 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2559 2 เมษายน 2559
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็ปไซต์ 1 – 20 เมษายน 2559 6 – 20 เมษายน 2559

หมายเหตุ    โปรดตรวจสอบรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

ทางเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th