สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 (127.9 KiB, 1463 downloads)
 student-new58
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2558 (53.3 KiB, 931 downloads)
20150929-3-01
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2558 (82.5 KiB, 2348 downloads)
 20150929-4-01
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2557 (148.3 KiB, 660 downloads)
20151022-01
กระบวนการข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียน
กระบวนการข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียน (132.4 KiB, 406 downloads)