สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2552 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2552 (547.0 KiB, 348 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2552/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2552 (547.0 KiB, 406 downloads)
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2551 (547.0 KiB, 354 downloads)