สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2552
สิงหาคม 26, 2015
สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2554
สิงหาคม 28, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2553

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2553 (278.0 KiB, 347 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2553 (216.0 KiB, 369 downloads)
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2553 (146.0 KiB, 337 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2552 (228.0 KiB, 359 downloads)