สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2553

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2553 (278.0 KiB, 370 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2553 (216.0 KiB, 397 downloads)
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2553 (146.0 KiB, 362 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2552 (228.0 KiB, 385 downloads)