สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2553
สิงหาคม 27, 2015
สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2555
สิงหาคม 28, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2554

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2554 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2554 (298.0 KiB, 396 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2554 (253.0 KiB, 361 downloads)
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด-แยกชั้นปี 2554 (164.0 KiB, 397 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2553 (255.5 KiB, 380 downloads)