สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2554
สิงหาคม 28, 2015
สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2556
สิงหาคม 29, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2555

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2555 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2555 (235.8 KiB, 557 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2555 (235.8 KiB, 412 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2555 (66.7 KiB, 479 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2554 (235.8 KiB, 437 downloads)
 Slide1