สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2557

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 (141.2 KiB, 709 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2557 (104.0 KiB, 514 downloads)
20150930-01
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2557 (155.6 KiB, 469 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2556 (254.9 KiB, 612 downloads)
20150930-1-01