ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bank
วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ