กำหนดการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 เมษายน 2566

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี DOWNLOAD
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 10 – 16 เม.ย.66 คลิก DOWNLOAD ใบลงทะเบียน
ชำระเงินปกติ วันที่ 17 – 23 เม.ย.66
เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
(วันละ 50 บาท ไม่เว้น วันหยุดราชการ ไม่เกิน 2,000 บาท)
วันที่ 24 เม.ย. – 2 มิ.ย.66
การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W วันที่ 17 เม.ย. – 28 พ.ค.66
วันสอบกลางภาค วันที่ 8 – 14 พ.ค.66
วันสอบปลายภาค วันที่ 19 – 25 มิ.ย.66
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 25 มิ.ย.66
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ