ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GE0001 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี

ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GE0001 (Post Test) ปีการศึกษา 2565
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565)

ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อสกุลผลสอบ
1116510101179-9นางสาวฑิตฐิตา โพธิ์น้ำเที่ยงS (ผ่าน)
2116510507288-8นายสุรเชษฐ์วันทองS (ผ่าน)
3116510214058-9นายพีระ โพธิ์พันธ์S (ผ่าน)
4116510431022-2นายจิรายุทธอัมระปาลS (ผ่าน)
5116510903001-5นายไตรภพ ไตรวงษ์ตุ้มS (ผ่าน)
6116510607080-8นายพิชาชาญ จันทร์ไวS (ผ่าน)
7116510400420-5นายธนวิชญ์ นามศรS (ผ่าน)
8116510461208-0นายสมหมาย พวงไทยสูงU (ไม่ผ่าน)
9116510507226-8นางสาวสุกัญญา มาแย้มS (ผ่าน)
10116510507228-4นายณัฐวุฒิ -S (ผ่าน)
11116510607016-2นางสาวพรนภา พงษ์เกษมS (ผ่าน)
12116510607088-1นายพันธุ์ระวี แก้วทองS (ผ่าน)
13116530205110-7นางสาวญาณิศา ดำไธสงS (ผ่าน)
14116530503045-5นางสาวสุธาสินี มีศิลป์S (ผ่าน)
15116510418023-7 ชนาธิป ชาญศรีเจริญพร S (ผ่าน)
16116511101091-4นางสาวขวัญฤดี ขุนทองS (ผ่าน)
17116510705016-3นายนพกร ปิ่นงามS (ผ่าน)
18116510214060-5นางสาวรังสิยา รังใสS (ผ่าน)
19116540441227-2นายธนากร อันดีS (ผ่าน)
20116510214061-3นายมนตรี ตัณฑรังษีS (ผ่าน)
21116510906042-6นายธีรวัชร์ ไฝ่เมตตาS (ผ่าน)
22116510906013-7นายธนกร ลือโลกS (ผ่าน)
23116530205117-2นายภูธเนศ มากแสนS (ผ่าน)
24116510506126-1นางสาวดาหลาวามนตรีS (ผ่าน)
25116540441211-6นายภัทรพล มั่นใจ S (ผ่าน)
26116510400382-7นายธนากร โพธิบัวทองS (ผ่าน)
27116510400696-0นายศิวกร จุลเนียมS (ผ่าน)
28116510206057-1นายศุภวิชญ์ มีสมศักดิ์S (ผ่าน)
29116510305043-1นางสาวจันทร์เจ้า บุญโฆษิตS (ผ่าน)
30116510607101-2นายปรีดา เเก้วบับพาS (ผ่าน)
31116540441141-5นายนภพฤทธิ์ สมรู้S (ผ่าน)
32116530607010-3นายวราธิษณ์ พงศ์คุณากรสกุลS (ผ่าน)
33116530607009-5นางสาวกุลธรา ชมพูเนศข์S (ผ่าน)
34116510507280-5นายชุติพงษ์ แก้วเกิดS (ผ่าน)
35116510206056-3นายภัทรพันธ์ จันทร์สุนทรS (ผ่าน)
36116510506048-7นางสาวชลธิดา เกลี้ยงพร้อมS (ผ่าน)
37116510502173-7นายณัฐพล ประสงค์สินS (ผ่าน)
38116510302100-2นายนิรุทน์ มาสำราญS (ผ่าน)
39116510302076-4นางสาวสุชาดา ทองเปี่ยมS (ผ่าน)
40116510602150-4นางสาวภคพร ศรีจันทวงค์S (ผ่าน)
41116510214021-7นายทัศณศักดิ์พึ่งรื่นรมย์S (ผ่าน)
42116510301015-3นางสาวปทิตตาแสงทองS (ผ่าน)
43116510301023-7นายวรวิทย์พงษ์ภมรS (ผ่าน)
44116510306020-8นางสาววิชญาดามูลหล้าS (ผ่าน)
45116510306021-6นางสาวบัณฑิตาศิลาขจรรัตน์S (ผ่าน)
46116510306058-8นายธนวันต์ไวยพงษ์ศรีS (ผ่าน)
47116510502293-3นายดนุวัฒน์สุขนิรันดร์S (ผ่าน)
48116510509129-2นางสาวณัฎฐริณีย์ขันธหัตถ์S (ผ่าน)
49116510513017-3นางสาวกมลเนตรสัพโสS (ผ่าน)
50116510515007-2นายจักรภัทรสุรพุทธS (ผ่าน)
51116510515010-6นายทัตพงศ์เจริญศิลป์ชัยS (ผ่าน)
52116510710020-8นางสาวนพลัดดาโต๊ะมีS (ผ่าน)
53116510710029-9นายปุริมพิมเสนาะS (ผ่าน)
54116510710031-5นายภูวณัฐรามคล้ายS (ผ่าน)
55116510710033-1นายปฏิภาณรอดอินทร์S (ผ่าน)
56116510710034-9นายบริบูรณ์โพธิ์ศรีS (ผ่าน)
57116510710040-6นายกฤตภาสบูรณะบัญญัติS (ผ่าน)
58116510711012-4นายธนดลใจมั่นS (ผ่าน)
59116510801043-0นายณัฐกานต์ตะกรุดโฉมS (ผ่าน)
60116510804096-5นายพฤธิอนันต์ดีพร้อมS (ผ่าน)
61116510804097-3นางสาวปุณยาพรจันทองS (ผ่าน)
62116510903028-8นายณภัทรเลขะกะS (ผ่าน)
63116510903045-2นายธนภัทรบุญณรงค์S (ผ่าน)
64116510909058-9นางสาวอาทิตยาเงางามS (ผ่าน)
65116511001082-4นายเจษฎากรไวทรงS (ผ่าน)
66116530205100-8นายสหชาติเอกวงษาS (ผ่าน)
67116530205150-3นายฐิติวัตรักษาS (ผ่าน)
68116530602002-5นางสาวมันทนามณีฉายS (ผ่าน)
69116530602038-9นายพศุตม์วงษาS (ผ่าน)
70116530602079-3นายธนภัทรอำนวยผลS (ผ่าน)
71116510205039-0นายไรวินทร์ ปิ่นเพชรS (ผ่าน)
72116510205041-6นางสาววรพิชชา ไทรสุวรรณS (ผ่าน)
73116510205042-4นางสาวจารุวรรณ ปิ่นทองS (ผ่าน)
74116510301037-7นางสาวณัฎฐณิชา แจ้งชายโคมS (ผ่าน)
75116510305008-4นางสาวภัทรมล สารธรรมS (ผ่าน)
76116510305021-7นางสาวชนารัตน์ เต๊ะวงศ์S (ผ่าน)
77116510507208-6นางสาวอุษาพร ดังชัยภูมิS (ผ่าน)
78116510507287-0นางสาวณัฐณิชา ปราศภัยS (ผ่าน)
79116510508211-9นายศุภกร กุลจิตติภัสสรS (ผ่าน)
80116510602103-3นางสาวขวัญธิดา ใจกล้าS (ผ่าน)
81116510602184-3นางสาวเบญญาดา จงศรีภาพS (ผ่าน)
82116510801087-7นางสาวกำเนิดกาญจน์ อินทร์อยู่S (ผ่าน)
83116510801089-3นาย ธนกฤต หล่อชัชวาลกุลS (ผ่าน)
84116510805048-5นายธนวัฒน์ ดิษฐวงศ์S (ผ่าน)
85116530461287-2นาย ปิยวัฒน์ ผลกล่ำS (ผ่าน)
86116530461288-0นายกิตติพงษ์ เบ็ญจวรรณS (ผ่าน)
87116510205046-5นายบรรพตฉลาดรอบS (ผ่าน)
88116510217021-4นายกิติศักดิ์ชูศรีS (ผ่าน)
89116510217023-0นายธนัทธาดา​ศรีอุไรS (ผ่าน)
90116510502055-6นางสาวมะลิวรรณชาวด่านซ้ายS (ผ่าน)
91116510502065-5นางสาวรัชนกสระสาลีS (ผ่าน)
92116510508051-9นายก้องภพศรีชายS (ผ่าน)
93116510508058-4นายณัฐภูมินทร์กานคานS (ผ่าน)
94116510509529-3นางสาวศิริลักษณ์กะมุธากรS (ผ่าน)
95116510802034-8นายราเมศวร์อ่อนส้มกิจS (ผ่าน)
96116510902001-6นายวิศรุตจิตคำS (ผ่าน)
97116510902016-4นางสาวรพีพรจันทร์พัชรินทร์S (ผ่าน)
98116530461278-1นางสาวสรัญญาโอ๊ยนาสวนS (ผ่าน)
99116510203018-6นางสาวอรวรรยาหลำเจริญS (ผ่าน)
100116510214003-5นายสิรวิชญ์ราชคฤห์U (ไม่ผ่าน)
101116510400470-0นางสาวจุฑามาศสุทธิประภาS (ผ่าน)
102116510502021-8นางสาวเบญจพรสมัตถะS (ผ่าน)
103116510509473-4นายวรรธนัยตันวิไลศิริS (ผ่าน)
104116510701009-2นางสาวศรัญญาชูจิตรS (ผ่าน)
105116510705015-5นายคุณากรจรุญเลิศS (ผ่าน)
106116511002049-2นางสาวนิยาสังเกตุกิจS (ผ่าน)
107116511002081-5นางสาวสุจิตราอ่อนละม้ายS (ผ่าน)
108116520801014-0นายปรเมศร์ขาวสงค์S (ผ่าน)
109116530205073-7นายศรีภูมิอินทร์ประโคนS (ผ่าน)
110116530607019-4นายอิสยาห์คงดำS (ผ่าน)
111116510609020-2นางสาวอินทุกร อินกลัดS (ผ่าน)
112116510803084-2นางสาวสิตานัน พรหมประดิษฐ์S (ผ่าน)
113116530472012-1นางสาววิภาวี โหมดวิจิตรS (ผ่าน)
114116530472013-9นางสาวกนกวรรณเหลาเกตุS (ผ่าน)
115116510101193-0นายสรชัช เนตรสว่างS (ผ่าน)
116116511102062-4นายเบญญาภา เครือสีเงินS (ผ่าน)
117116510105060-2นายรัชพล เถื่อนเล็กS (ผ่าน)
118116510105051-6นายวัฒนา น้อยเมืองเปลือยS (ผ่าน)
119116510804101-3นางสาวอังค์วรา ลาไม้S (ผ่าน)
120116510704010-7นายทนงศักดิ์ ภู่ศิริS (ผ่าน)
121116510804009-8นางสาววิภาภรณ์ รัตนสุวรรณS (ผ่าน)
122116510802050-4นายนราวิชญ์ กมลS (ผ่าน)
123116510602109-0นางสาวดาราวดี กลิ่นชวนชื่นS (ผ่าน)
124116510604059-5นางสาวธัญชนก กิตติเจิรญสินชัยU (ไม่ผ่าน)
125116530204049-8นายภัทรพล อมศิริS (ผ่าน)
126116510400690-3นายนรภัทร หลวงนิลอ่อนS (ผ่าน)
127116510602047-2นางสาวอรวรรณ จงมีสัตย์S (ผ่าน)
128116510602004-3นางสาวสุทธิดา ยางสิลาS (ผ่าน)
129116510102107-9นางสาวเนตรนภา พามีสุขS (ผ่าน)
130116430102053-3นางสาวสุธาทิพย์ กำแพงงามS (ผ่าน)
131116510722066-7นางสาวศุภกานต์ ทองฉ่ำS (ผ่าน)
132116510104059-0นางสาวอนัสญาอบแย้มS (ผ่าน)
133116510104025-1นางสาวอิศรียา สุสมบูรณ์S (ผ่าน)
134116510502162-0นายวิศวะ คำสาS (ผ่าน)
135116510400653-1นางสาวปพิชญา นิ่มลพS (ผ่าน)
136116510609002-0นายรัชพล ช่อกลางS (ผ่าน)
137116510609017-8นางสาวจุฬาลักษณ์ ทุมทันS (ผ่าน)
138116510609030-1นางสาวสิริญาดา เดชบุญS (ผ่าน)
139116510205034-1นายธนวัฒน์ บุญครอบS (ผ่าน)
140116510801044-8นายอุดม เกษแก้วS (ผ่าน)
141116510801055-4นายรัฐธีร์ ฉายอรุณS (ผ่าน)
142116510801088-5นายพงศพัศ จันทร์เติมS (ผ่าน)
143116510801049-7นายธันวา อินคำS (ผ่าน)
144116530472046-9นายไพศาล สุขเจริญพงษ์S (ผ่าน)
145116510417059-2นายธีรโชติ พัดทองS (ผ่าน)
146116510416004-9นายอภิชาต เชาวลิตS (ผ่าน)
147116510206080-3นายชนินทร์ ชาภู่พวงS (ผ่าน)
148116510206081-1นายภูมินทร์ ศรีนวลS (ผ่าน)
149116540421029-6นายนวพล บูรณะวาทศิลป์S (ผ่าน)
150116510504166-9นายธเนตรพล สมหมายS (ผ่าน)
151116440204012-8นายณัฐพนธ์ เดชอัครไพศาลS (ผ่าน)
152116510102161-6นางสาวรติรัตน์ กลิ่นฟุ้งS (ผ่าน)
153116520102029-4นางสาวธวัลรัตน์ สุดเสน่ห์S (ผ่าน)
154116520102030-2นายธนะชัย สอนเกิดS (ผ่าน)
155116520102028-6นางสาวชลธิชา กอนจันทร์U (ไม่ผ่าน)
156116520102062-5นายวุฒิชัย วันดึกS (ผ่าน)
157116520102032-8นางสาวพัชราภรณ์ ไทรปานU (ไม่ผ่าน)
158116510704001-6นายณัฐพล โพธิ์คำS (ผ่าน)
159116510502167-9นางสาวรินรดา บุญสมพงศ์S (ผ่าน)
160116510704018-0นายอธิชา แสงใสS (ผ่าน)
161116510400044-3นายคณรัชต์​ พันธุ์​ลาภ​S (ผ่าน)
162116510105079-7นายกริชนัย ภาภักดี S (ผ่าน)
163116510462034-9นางสาวทิพย์วารี มากมายS (ผ่าน)
164116530503020-7นางสาวลลิสา ม่วงน้อยเจริญU (ไม่ผ่าน)
165116510725058-1นายวรวุฒิ อมรตระกูลU (ไม่ผ่าน)
166116510101099-9นางสาวพิมพ์ลภัส วิเศษS (ผ่าน)
167116510101187-2นายประติมากร เหมือนเผ่าพงศ์S (ผ่าน)
168116510508183-0นางสาวน้ำทิพย์ เจนพนัสS (ผ่าน)
169116510508159-0นางสาวสัจพร เร็วรุดS (ผ่าน)
170116510206002-7นายณัชพล สุขารมณ์S (ผ่าน)
171116510506163-4 นายกวิน ขันติโกS (ผ่าน)
172116510508060-0นายปณิธาน สมบุตรS (ผ่าน)
173116510725014-4นางสาวพีระนันท์ ยิ้มละมัยS (ผ่าน)
174116510725047-4นายวีรวิชญ์ ถิระพรพงศ์เกษมS (ผ่าน)
175116510725054-0นายภูมิพัฒน์ ชัยมีแรงU (ไม่ผ่าน)
176116520102033-6นายฉัตรชัย ศิริเพ็ชรU (ไม่ผ่าน)
177116510102086-5นางสาวกัญญาพร เนินทิโกU (ไม่ผ่าน)
178116530461206-2นายณิชพน รอดแตงS (ผ่าน)
179116520102038-5นางสาวนฤภรแสงจันทร์U (ไม่ผ่าน)
180116510105078-9นายจักราวุธ มยุโรวาทS (ผ่าน)
181116510102110-3นายปรเมษฐ์ อังกินันทน์U (ไม่ผ่าน)
182116510806036-9นายวรโชติ บำรุงสงฆ์S (ผ่าน)
183116510400079-9นางสาวอุดมลักษณ์ อายุคงS (ผ่าน)
184116511102038-4นางสาวศุภวรรณ ศรีชัยU (ไม่ผ่าน)
185116511102029-3นายวรวุฒิ มนัสขาวS (ผ่าน)
186116510502086-1นางสาวสาธิตา ทัศเกิดS (ผ่าน)
187116510502086-1นางสาวนิรัชราพรเอกเจริญU (ไม่ผ่าน)
188116530204017-5นายกฤษณะ เอี่ยมละออS (ผ่าน)
189116510216005-8นางสาวนลินทิพย์ มารศรีS (ผ่าน)
190116510212013-6นายธนวัฒน์ สุขประเสริฐS (ผ่าน)
191116540421002-3นายกมล พรหมอินทร์S (ผ่าน)
192116510505150-2นายอภิชัจ คณาโจดU (ไม่ผ่าน)
193116510802039-7นายชณชาติ ปิ่นเปียS (ผ่าน)
194116510722065-9นางสาวรุ่งนภาพร เเสงลีS (ผ่าน)
195116510722063-4นางสาวทักษิณา เกิดมั่นS (ผ่าน)
196116510441201-0นายณัฐชนน งามศรีS (ผ่าน)
197116510508047-7นางสาวพรรษมน ปิ่นพระวงศ์U (ไม่ผ่าน)
198116510502087-9นายธนภัทร คำพลอยS (ผ่าน)
199116520805048-4นายกัมปนาท แพงเหล่าS (ผ่าน)
200116510723032-8นางสาวอรวิภา โสดาS (ผ่าน)
201116510502095-2นางสาวดวงดาว การพงศรีS (ผ่าน)
202116510502204-0นางสาวสินิทรา ภู่ประเสริฐS (ผ่าน)
20311651110202-5นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์อนันต์S (ผ่าน)
204116510506050-3นางสาวหทัยรัตน์ พ่วงโสมS (ผ่าน)
205116510216040-5นายเต็ม วงษ์หมื่นS (ผ่าน)
206116510723030-2นางสาวกรชวรรณ ขอแรงกลางS (ผ่าน)
207116510508063-4นางสาวกมลพรรณ นิวาทS (ผ่าน)
208116510507220-1นายวิธิสรรค์ กิจชิตีS (ผ่าน)
209116510507221-9นายภาณุวิชญ์ ไข่คำS (ผ่าน)
210116510507222-7นายกมลวัทน์ บางเหลือมS (ผ่าน)

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ผลการเรียนเป็น U (ไม่ผ่าน)
                    2.นักศึกษาที่สถานะการปรับพื้นเป็น S (ผ่าน) แล้ว ซึ่งต้องเรียนบทเรียน
                     ออนไลน์  Speexx ต่อไป เพื่อเป็นคะแนนเก็บในรายวิชาภาษาอังกฤษ
                     เพื่อการสื่อสาร 1 ต่อไป

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ