กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

รายการวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(BasicMath)วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
(Basic English)
การสอบปรับพื้นฐานวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ Dlearn สำหรับนักศึกษา 3 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ยกเว้นกลุ่ม SNC)สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้างสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00-11.30 น.
อบรมการการใช้งานผ่าน Youtube live  (ทำคลิปไว้ให้นักศึกษา สามารถเข้าดูภายหลัง)
วันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565   เวลา 09.00-18.00 น. สำหรับนักศึกษาทุกคณะ
เข้าสอบออนไลน์ใช้โปรแกรม Speexx
ประกาศผลสอบปรับพื้นฯวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านให้เรียนปรับพื้นตามกลุ่มที่แจ้งไว้

ประกาศผลสอบ Pre-Test คณิตศาสตร์

QR-Code กลุ่มเรียน ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ และได้ผลสอบ U ตามประกาศ เท่านั้น)
วันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล พร้อมแนะนำการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยตนเองในโปรแกรม Speexx (แยกกลุ่มนักศึกษา U และ S)
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 (สอบ 30 มิ.ย.65)
การเรียน ปรับพื้นวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 -20.00 น.
(เรียนทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์)
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านให้เรียนปรับพื้นทางออนไลน์ผ่านMs Teams กับอาจารย์ผู้สอน  
วันเสาร์ที่  2 – วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565
นักศึกษาทุกคนเข้าสอบออนไลน์ Pre-test เพื่อรับหลักสูตรในการเรียนออนไลน์
วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565  เวลา 10.00-11.30 น.
อบรมการใช้งานผ่าน Youtube live  (ทำคลิปไว้ให้นักศึกษา สามารถเข้าดูภายหลัง)
วันอังคารที่ 5 – วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2565
สำหรับนักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น U ทุกคนเข้าเรียน    ออนไลน์ด้วยตนเองโดยศึกษาจากโปรแกรม Speexx
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น S ให้เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2565
โดยมีระยะเวลาในการศึกษา รวมไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง และมีคะแนนแบบฝึกหัดไม่น้อยกว่า 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม100 คะแนน เพื่อเป็นคะแนนเก็บในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2565
การสอบวัดระดับวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
เวลา 20.00-21.00 น.
วันจันทร์ที่ 1 – วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
สำหรับนักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น U สอบออนไลน์ Post-Test
ประกาศผลสอบวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลสอบ Post-Test คณิตศาสตร์

หากได้ค่าระดับคะแนนเป็น U
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้เรียนปรับพื้นกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 30 ชั่วโมง
เริ่มเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง Online
ตารางเรียนดังนี้ วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 1 กลุ่มวันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 1 กลุ่มวันอาทิตย์ เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 1 กลุ่ม
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค.65)

ตารางเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

หากได้ค่าระดับคะแนน U
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้เรียนปรับพื้นกับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ รวมจำนวน 30 ชั่วโมง
เริ่มเรียนวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง On-site
ตารางเรียนดังนี้
วันจันทร์ เวลา 17.00-21.00 น. จำนวน 1 กลุ่ม
วันพุธ เวลา 17.00-21.00 น. จำนวน 2 กลุ่ม
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-21.00 น.จำนวน 1 กลุ่ม
วันศุกร์   เวลา 17.00-21.00 น. จำนวน 2 กลุ่ม
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น.จำนวน 2 กลุ่ม
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา12.30-16.30น. จำนวน 2 กลุ่ม
การเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
คลิก
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบวัดความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ
คลิก
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ