ศึกษาดูงาน Digital Transcript มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มาศึกษาดูงาน Digital Transcript
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ