บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563
ที่ประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร
ให้แจ้งความประสงค์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ