รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 และ2563

รายนามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 รอบบ่าย

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

วันซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รอบบ่าย
ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รอบบ่าย


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

วันซ้อมใหญ่ : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รอบบ่าย
ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 รอบบ่าย


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 รอบบ่าย
ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


รายนามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 รอบเช้า


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

วันซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 รอบเช้า
ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลองหก
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 รอบบ่าย


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

วันซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 รอบบ่าย
ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 รอบบ่าย


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

วันซ้อมใหญ่ : วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 รอบบ่าย
ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ