บัณฑิตที่จะขานนามว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35

บัณฑิตที่จะขานนามว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35
ให้ยื่นภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
ที่ฝ่ายตรวจสอบฯ ชั้น 3
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ