พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ