ช่องทางการติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ