ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563

หมายเหตุ : ผู้ที่ยื่นขอรับเอกสารด้วยตนเอง สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป(มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรับเอกสารให้ทราบอีกครั้ง)
ผู้ที่ยื่นขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะเริ่มจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์

1.เข้าระบบงานทะเบียนนักศึกษา เลือก เมนู “คำร้อง/ใบคำร้อง ออนไลน์”

2.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดส่งเอกสาร

3.เลือกขอเอกสารการศึกษา/ขอชำระค่าธรรมเนียม

4.เลือกรูปแบบการรับเอกสาร

  • รับเอกสารด้วยตนเอง
  • รับเอกสารทางไปรษณีย์

5.เลือกแจ้งความจำนงขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์(สำเร็จการศึกษา ปี 2563/2 เท่านั้น)

6.คลิก ปุ่ม “ยืนยัน” การขอเอกสารออนไลน์