การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ แทนการให้บริการหน้าเคาร์เตอร์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกัน COVID-19