ประกาศ เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ประกาศ
เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)