ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ
คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ต่อเน่ือง ภาคปกติ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ต่อเน่ือง ภาคสมทบ / ภาคพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์