ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563