ลงทะเบียน คลินิกวิชาการ
ACADEMIC CLINIC RMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ มทร.ธัญบุรี รวมทั้งให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการ การให้คำแนะนำข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาบุคลากรตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ และการผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ