รายชื่อสถานศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

รายชื่อสถานศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

ลำดับชื่อสถานศึกษาจังหวัด
1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่
2โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
3โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานคร
4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรุงเทพมหานคร
5โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
6โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
7โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานคร
8โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร
9โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
10โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรุงเทพมหานคร
11โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยากรุงเทพมหานคร
12โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพมหานคร
14โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
15โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
16โรงเรียนมีนประสาทวิทยากรุงเทพมหานคร
17โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
18โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรุงเทพมหานคร
19โรงเรียนราชวินิต บางเขนกรุงเทพมหานคร
20โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรุงเทพมหานคร
21โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
22โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
23โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
24โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร
25โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
26โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
27โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
28โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมกรุงเทพมหานคร
29วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติกรุงเทพมหานคร
30วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคกรุงเทพมหานคร
31วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
32วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพกรุงเทพมหานคร
33โรงเรียนวัดราชโอรสกรุงเทพมหานคร
34โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
35โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานคร
36โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
37โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานคร
38โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
39โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
40โรงเรียนฐานปัญญากรุงเทพมหานคร
41โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร
42โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรุงเทพมหานคร
43โรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานคร
44โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
45โรงเรียนนนทรีวิทยากรุงเทพมหานคร
46โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรุงเทพมหานคร
47โรงเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานคร
48โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
49โรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
50โรงเรียนปัญญาวรคุณกรุงเทพมหานคร
51โรงเรียนพระแม่มารีกรุงเทพมหานคร
52โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรุงเทพมหานคร
53โรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร
54โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรุงเทพมหานคร
55โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์กรุงเทพมหานคร
56โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสกรุงเทพมหานคร
57โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรุงเทพมหานคร
58โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรุงเทพมหานคร
59โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรุงเทพมหานคร
60โรงเรียนระเบียบศึกษากรุงเทพมหานคร
61โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
62โรงเรียนราชดำริกรุงเทพมหานคร
63โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร
64โรงเรียนวัดอินทารามกรุงเทพมหานคร
65โรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานคร
66โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานคร
67โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
68โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานคร
69โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
70โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
71โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคารกรุงเทพมหานคร
72โรงเรียนสารสาสน์พิทยากรุงเทพมหานคร
73โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมกรุงเทพมหานคร
74โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
75โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
76วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครกรุงเทพมหานคร
77วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
78วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
79วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกรุงเทพมหานคร
80วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร
81วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกรุงเทพมหานคร
82วิทยาลัยพณิชยการบางนากรุงเทพมหานคร
83วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยกรุงเทพมหานคร
84วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรุงเทพมหานคร
85วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์กรุงเทพมหานคร
86โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
87โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
88โรงเรียนมัธยมนาคนาวา อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
89วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพกรุงเทพมหานคร
90โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรี
91โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกาญจนบุรี
92โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
93โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี
94โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากาญจนบุรี
95โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกาญจนบุรี
96โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กาญจนบุรี
97โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)กาญจนบุรี
98โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกาญจนบุรี
99โรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์กาญจนบุรี
100โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กาญจนบุรี
101โรงเรียนวิสุทธรังษีกาญจนบุรี
102โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรี
103โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุงกาญจนบุรี
104โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกาญจนบุรี
105โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมขอนแก่น
106โรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี
107โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมฉะเชิงเทรา
108โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาฉะเชิงเทรา
109โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยาฉะเชิงเทรา
110วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
111โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
112โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
113โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ฉะเชิงเทรา
114โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลฉะเชิงเทรา
115โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวฉะเชิงเทรา
116โรงเรียนมารดานฤมลฉะเชิงเทรา
117โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเทรา
118โรงเรียนสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
119วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามฉะเชิงเทรา
120วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
121วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมฉะเชิงเทรา
122โรงเรียนชลกันยานุกูลชลบุรี
123โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมชลบุรี
124วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ชลบุรี
125วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชลบุรี
126โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ชลบุรี
127วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีชลบุรี
128โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ชัยนาท
129โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมชัยนาท
130โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เชียงใหม่
131วิทยาลัยเทคนิคตากตาก
132โรงเรียนตากพิทยาคมตาก
133โรงเรียนนครนายกวิทยาคมนครนายก
134โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากรนครนายก
135โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯนครนายก
136โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์นครนายก
137โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยานครนายก
138โรงเรียนองครักษ์นครนายก
139โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายกนครนายก
140วิทยาลัยเทคนิคนครนายกนครนายก
141วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นครนายก
142โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก
143โรงเรียนปากพลีวิทยาคารนครนายก
144โรงเรียนเมืองนครนายกนครนายก
145โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมนครนายก
146โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐม
147วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนครปฐม
148โรงเรียนจักราชวิทยานครราชสีมา
149โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
150โรงเรียนปากช่องนครราชสีมา
151โรงเรียนพระทองคำวิทยานครราชสีมา
152โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนครราชสีมา
153โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม (พญาเย็นวิทยา)นครราชสีมา
154โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมานครราชสีมา
155โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมานครราชสีมา
156วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่องนครราชสีมา
157โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา
158โรงเรียนโชคชัยสามัคคีนครราชสีมา
159โรงเรียนกีฬาจ้งหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
160โรงเรียนพนมรอกวิทยานครสวรรค์
161โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์
162โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์
163โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
164โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์นครสวรรค์
165โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ นนทบุรี
166โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนนทบุรี
167วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นนทบุรี
168โรงเรียนท่าอิฐศึกษานนทบุรี
169โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี
170โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรีนนทบุรี
171โรงเรียนปากเกร็ดนนทบุรี
172โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี
173โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีนนทบุรี
174โรงเรียนต้นตันหยงนราธิวาส
175วิทยาลัยเทคนิคน่านน่าน
176โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุง ปทุมธานีปทุมธานี
177โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
178โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีปทุมธานี
179โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯปทุมธานี
180โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีปทุมธานี
181โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมปทุมธานี
182โรงเรียนธัญบุรีปทุมธานี
183โรงเรียนธัญรัตน์ปทุมธานี
184โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี
185โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตปทุมธานี
186โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงปทุมธานี
187โรงเรียนปทุมวิไลปทุมธานี
188โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ปทุมธานี
189โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครปทุมธานี
190โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาปทุมธานี
191โรงเรียนวัดเขียนเขตปทุมธานี
192โรงเรียนวัดนาวงปทุมธานี
193โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตปทุมธานี
194โรงเรียนสายปัญญารังสิตปทุมธานี
195โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงปทุมธานี
196โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตปทุมธานี
197โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมปทุมธานี
198โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานีปทุมธานี
199โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยาปทุมธานี
200โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาปทุมธานี
201โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีปทุมธานี
202โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีปทุมธานี
203โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารปทุมธานี
204โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ปทุมธานี
205โรงเรียนสามโคกปทุมธานี
206โรงเรียนบัวแก้วเกษรปทุมธานี
207โรงเรียนบีคอนเฮาน์แย้มสอาดรังสิต (เดิมโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต)ปทุมธานี
208โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี (โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี)ปทุมธานี
209โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปทุมธานี
210วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ชื่อเดิมศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร)ปทุมธานี
211วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีปทุมธานี
212วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีปทุมธานี
213วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา (เดิมโรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา)ปทุมธานี
214วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี
215โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
216โรงเรียนกบินทร์วิทยาปราจีนบุรี
217โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี
218โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรี
219โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปราจีนบุรี
220โรงเรียนศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
221วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรีปราจีนบุรี
222โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีปราจีนบุรี
223โรงเรียนศรีมโหสถปราจีนบุรี
224โรงเรียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
225โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงปราจีนบุรี
226โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ปราจีนบุรี
227โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุงปราจีนบุรี
228วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
229วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีปราจีนบุรี
230โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
231วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีปัตตานี
232โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
233โรงเรียนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
234โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑พระนครศรีอยุธยา
235วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
236โรงเรียนอุทัยพระนครศรีอยุธยา
237วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (ชื่อเดิมโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา)พระนครศรีอยุธยา
238วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
239โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)พระนครศรีอยุธยา
240วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
241โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์พระนครศรีอยุธยา
242โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
243โรงเรียนเขาชัยสนพัทลุง
244โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง
245โรงเรียนพัทลุงพัทลุง
246วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรพิจิตร
247วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกพิษณุโลก
248โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
249โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมแพร่
250วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารมุกดาหาร
251โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอน
252โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรยโสธร
253วิทยาลัยเทคนิคยะลายะลา
254โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง
255วิทยาลัยเทคนิคระยองระยอง
256โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมราชบุรี
257โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ ราชบุรีราชบุรี
258โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ราชบุรี
259โรงเรียนท่ามะขามวิทยาราชบุรี
260โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยราชบุรี
261โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาราชบุรี
262โรงเรียนบ้านคาวิทยาราชบุรี
263โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี
264โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจราชบุรี
265โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีราชบุรี
266โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมราชบุรี
267โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ราชบุรีราชบุรี
268โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี
269โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชบุรี
270โรงเรียนสายธรรมจันทร์ราชบุรี
271โรงเรียนหนองโพวิทยาราชบุรี
272วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีราชบุรี
273โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาลพบุรี
274โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมลพบุรี
275โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรีลพบุรี
276โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
277โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาลพบุรี
278วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีลพบุรี
279โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาลพบุรี
280วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี
281โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ลพบุรี
282โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
283วิทยาลัยเทคนิคเลยเลย
284โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ
285วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สงขลา
286โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงสมุทรปราการ
287โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมุทรปราการ
288วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการสมุทรปราการ
289โรงเรียนสมุทรปราการสมุทรปราการ
290โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัลสมุทรปราการ
291วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครสมุทรสาคร
292วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วสระแก้ว
293โรงเรียนสระแก้วสระแก้ว
294โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสระแก้ว
295โรงเรียนอรัญประเทศสระแก้ว
296วิทยาลัยชุมชนสระแก้วสระแก้ว
297โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมสระแก้ว
298โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมสระแก้ว
299วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วสระแก้ว
300โรงเรียนดอนพุดวิทยาสระบุรี
301โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคสระบุรี
302โรงเรียนประเทียบวิทยาทานสระบุรี
303โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมสระบุรี
304โรงเรียนสุธีวิทยาสระบุรี
305โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูลสระบุรี
306โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยาสระบุรี
307วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรีสระบุรี
308โรงเรียนบ้านหมอ พัฒนานุกูลสระบุรี
309โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาสระบุรี
310โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาสระบุรี
311โรงเรียนหนองแซงวิทยาสระบุรี
312โรงเรียนหินกองวิทยาคมสระบุรี
313วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีสระบุรี
314วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี
315วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์สระบุรี
316วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสระบุรี
317โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีสระบุรี
318โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (ปากเพรียววิทยาคม)สระบุรี
319วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีสระบุรี
320โรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
321โรงเรียนอินทร์บุรีสิงห์บุรี
322วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีสิงห์บุรี
323โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี
324โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี
325โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมสิงห์บุรี
326วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสุโขทัย
327วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
328วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
329โรงเรียนไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี
330วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
331วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
332โรงเรียนเวียงสระสุราษฎร์ธานี
333วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์สุรินทร์
334โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมอ่างทอง
335วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
336วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอุทัยธานี