สิทธิประโยชน์ของการทำ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

สิทธิประโยชน์ของการทำ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน
การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สิทธิพิเศษในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านระบบโควตา และระบบ TCAS
การพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี