สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2562

 

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2562 (155.2 KiB, 558 downloads)
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2562_V2 (58.0 KiB, 331 downloads)
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2562 (93.3 KiB, 213 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา   และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2561 (124.4 KiB, 123 downloads)