กำหนดการรับบัตรนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัสปี 62) รอบ 2

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัสปี 62) รอบ 2

24 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 26 ต.ค. 62

นักศึกษาคณะ

-ศิลปศาสตร์

-ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

-เทคโนโลยีการเกษตร

-วิศวกรรมศาสตร์

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-พยาบาลศาสตร์

นักศึกษาคณะ

-บริหารธุรกิจ

-เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-ศิลปกรรมศาสตร์

-เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

-สถาปัตยกรรมศาสตร์

-วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รวมทุกคณะ

กรณีที่นักศึกษาไม่ได้มารับบัตรในวันที่ 24-25 ต.ค. 62

นศ.จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ

และสมาร์ทโฟน มาในวันที่นศ. ติดต่อขอรับบัตรนศ. ด้วย

ติดต่อรับบัตรนศ. ได้ที่ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 1 ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.00 น.