นักศึกษากรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย

นักศึกษากรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศของการเรียนรู้
การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
ซึ่งนักศึกษาทุกคนพึงได้รับบริการตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี