รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 26, 2019
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น RMUTT Student Smart Service
มิถุนายน 28, 2019

นักศึกษาที่มีรายชื่อปรับพื้นฐานรายวิชาแต่ไม่มาเข้าเรียนปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาที่มีรายชื่อปรับพื้นฐานรายวิชา

แต่ไม่มาเข้าเรียนปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องมาดำเนินการสอบ

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 3

ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

เริ่มสอบเวลา 16.00-17.00 น.

โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเลือกวันในการสอบ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

คลิก เพื่อลงทะเบียนเลือกวันสอบ

คู่มือการลงทะเบียนเลือกวันสอบ

***หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการ นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

1. 01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2. 09-121-005 สถิติเบื้องต้น

     09-011-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป

     09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

     09-111-151 แคลคูลัส 1

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาเข้าเรียนปรับพื้นฐาน

รหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลวิชาที่เรียน
116211002077-0วิทยาดิษฐ์ธวัชภาษาอังกฤษ
116211002075-4ภัควัฒน์พลานุสนธิ์ภาษาอังกฤษ
116210101119-2เสาวลักษณ์แสงอัมพรรุ่งภาษาอังกฤษ
116210102108-4ศุรฉัตรจันทร์ไพจิตรภาษาอังกฤษ
116210102098-7พีรวิชญ์ไกรโตภาษาอังกฤษ
116210102069-8ธินัฐดาอาจชัยภาษาอังกฤษ
116230102021-7กัญณัฎฐ์นักธรรมภาษาอังกฤษ
116230102026-6ดวงดาวพวงจันทร์ภาษาอังกฤษ
116220102015-0กนกวดีดีหนูภาษาอังกฤษ
116210103155-4ศุภวิชญ์บุตนุภาษาอังกฤษ
116220102014-3พิชชาอรรักชวนภาษาอังกฤษ
116210703005-5วัชรพงศ์เริงรมย์ภาษาอังกฤษ
116210710014-8พงศกรประหยัดกลางภาษาอังกฤษ
116210724009-2วริศราปาลวัฒน์ภาษาอังกฤษ
116210710022-1ณัฐธิดาส่างปานภาษาอังกฤษ
116210400285-9วิศิษฎ์เที่ยงจิตต์ภาษาอังกฤษ
116210400341-0สุรเชษฎ์จันลาชัยภาษาอังกฤษ
116210461118-8ธนรัตน์เกิดสวัสดิ์ภาษาอังกฤษ
116210461120-4ภานุวัฒน์บุญมากภาษาอังกฤษ
116210414012-1ปองกานต์อินทสงค์ภาษาอังกฤษ
116210414003-0ณัฐพงศ์บุญปลอดภาษาอังกฤษ
116230441122-3จักรีขุนวิเศษภาษาอังกฤษ
116230441123-1ณัฐิวุฒิ เกตุทองมาภาษาอังกฤษ
116230441124-9ธณัฐชาบุญคำภาษาอังกฤษ
116230441126-4ธนดลคำมาฟุ่นภาษาอังกฤษ
116230441129-8ปรเมศวร์บัวแย้มภาษาอังกฤษ
116230441138-9อาทิตยาอ่วมประไพภาษาอังกฤษ
116240411033-7ฤกษกรานต์อ๊อดเอกภาษาอังกฤษ
116240421010-3นารีนาถสลีแดงภาษาอังกฤษ
116240421021-0วิสิฐศรีพรหมคุณภาษาอังกฤษ
116240431030-9เอกณรินทร์พรมตาภาษาอังกฤษ
116240431011-9ชัยสิทธิ์ธรรมวงศาภาษาอังกฤษ
116240431031-7ไพศาลใจตรงภาษาอังกฤษ
116240441223-8เตชิตยิ๊ดไล้ภาษาอังกฤษ
116240441215-4ศิรสิทธิ์หอมหวลภาษาอังกฤษ
116240461219-1ยุวบูรณ์บุญประคองภาษาอังกฤษ
116240461211-8กฤษดาธารีสุขภาษาอังกฤษ
116240461221-7สิทธิกรกล่อมกมลภาษาอังกฤษ
116210400352-7อนุสรณ์หาสุขภาษาอังกฤษ
116210461142-8อนุสรณ์ดอกไม้ภาษาอังกฤษ
116210414013-9ทศพลพิณทองภาษาอังกฤษ
116210904033-4เฉลิมวุฒิพวงมณีภาษาอังกฤษ
116210906077-9ชยุตม์เมยท่าแคภาษาอังกฤษ
116210906052-2กิตติธัชสุทธเสนาภาษาอังกฤษ
116210904032-6พสชนันพวงพูภาษาอังกฤษ
116212201066-0ลัดดาวัลย์ ชมแผนภาษาอังกฤษ
116210502181-7วริทธิ์นันท์พันธ์โนภาษาอังกฤษ
116210502110-6กาญจนาชาตรีภาษาอังกฤษ
116210502175-9รัตนพลศิริพาภาษาอังกฤษ
116210502206-2เคนตะฮิบิโน่ภาษาอังกฤษ
116210502209-6เบญจวรรณสุขสวิงภาษาอังกฤษ
116210502143-7ธีรพัฒน์สดงามภาษาอังกฤษ
116210502114-8คณธัชสู้ทุกทิศภาษาอังกฤษ
116210503183-2สุเมธแสนบุตรภาษาอังกฤษ
116210503196-4เนติธรอินทนนท์ภาษาอังกฤษ
116210505112-9พีร์รังสรรค์ทองนพภาษาอังกฤษ
116210509056-4กฤษณะพงศ์สิงห์สถิตย์ภาษาอังกฤษ
116230503013-9กนิดาสิงหบูลภาษาอังกฤษ
116230503423-0วัชรีศรีเมืองภาษาอังกฤษ
116210502216-1อัญญาประวารนะภาษาอังกฤษ
116210503200-4ปิยะวรรณเรียมปิติภาษาอังกฤษ
116210506092-2ชาลิสาชินภาชน์ภาษาอังกฤษ
116220502030-5อิทธิเชษฐ์ลู่วีระพันธ์ภาษาอังกฤษ
116210802020-4รัชตะพงษ์แสงหิรัญภาษาอังกฤษ
116210802019-6ภัทราวุธทองนรินทร์ภาษาอังกฤษ
116210802018-8พัณณิตาสังสกุลณีย์ภาษาอังกฤษ
116210802017-0นพวรรษแผนสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ
116210802014-7กฤษฎาสุพรรณนอกภาษาอังกฤษ
116210802013-9กฤตภาสประทาพันธ์ภาษาอังกฤษ
116210802031-1สมพรครูแพภาษาอังกฤษ
116210802021-2วิทวัสไชยมณีภาษาอังกฤษ
116210803070-8วิทูรกาญจนะภาษาอังกฤษ
116210803076-5ธัญญลักษณ์มีโนนทองภาษาอังกฤษ
116210803043-5จริณีไกรเล็กภาษาอังกฤษ
116210804048-3บุษบาเกตุบุญลือภาษาอังกฤษ
116210804049-1ปัฐญาวัฒน์โคกวารีภาษาอังกฤษ
116230802025-1มูฮัมหมัดไซยูตีสะอิภาษาอังกฤษ
116210609026-6อภิญญาโหราศาสตร์ภาษาอังกฤษ
116210609025-8ธนาธิปเจริญเมธากุลภาษาอังกฤษ
116230602061-8จิราภรณ์เจียมศักดิ์ภาษาอังกฤษ
116230602076-6อารียาโคดักภาษาอังกฤษ
116210607066-4สหชัยคะเลรัมย์ภาษาอังกฤษ
116210302040-7พฤทธ์พงศ์อาสนะภาษาอังกฤษ
116210302043-1วุฒิชัยเดชเชียรภาษาอังกฤษ
116210302062-1วรรณวิศาบุญลาภภาษาอังกฤษ
116210303032-3ธนดลแก้วธรรมชัยภาษาอังกฤษ
116210301067-1พรภวิษย์ไพสยมภาษาอังกฤษ
116210306106-2ประภัสสรศรีเทียมบู่ภาษาอังกฤษ
116210303030-7ฐาปกรเรียนแจ้งภาษาอังกฤษ
116230204018-0อภินันท์โอสถานนท์ภาษาอังกฤษ
116230204021-4กิตติพงษ์อารีราษฎร์ภาษาอังกฤษ
116230204026-3ณัฐนนท์บุญประสิทธิ์ภาษาอังกฤษ
116230204012-3ธนัชอุดมผลภาษาอังกฤษ
116240204001-5ธนวัตร์แก้วกล้วภาษาอังกฤษ
116210212029-9สุรชาพงศ์โสดาบันภาษาอังกฤษ
116210212032-3อัมพลเพียงงามภาษาอังกฤษ
116210213026-4พีระพัฒน์ชาวสวนภาษาอังกฤษ
116210201029-2อนันต์ธิดาสุวรรณบุญส่งภาษาอังกฤษ
116210217008-8อภิวัฒน์สุเทพภาษาอังกฤษ
116230204021-4กิตติพงษ์อารีราษฎร์คณิตศาสตร์
116210217008-8อภิวัฒน์สุเทพคณิตศาสตร์
116210201029-2อนันต์ธิดาสุวรรณบุญส่งคณิตศาสตร์
116210201032-6โรสรินทร์หลักเขตการณ์คณิตศาสตร์
116210302040-7พฤทธ์พงศ์อาสนะคณิตศาสตร์
116210302043-1วุฒิชัยเดชเชียรคณิตศาสตร์
116210306106-2ประภัสสรศรีเทียมบู่คณิตศาสตร์
116210607066-4สหชัยคะเลรัมย์คณิตศาสตร์
116210609022-5ธมลชนกแสงนิลคณิตศาสตร์
116210609025-8ธนาธิปเจริญเมธากุลคณิตศาสตร์
116210609026-6อภิญญาโหราศาสตร์คณิตศาสตร์
116210802013-9กฤตภาสประทาพันธ์คณิตศาสตร์
116210802014-7กฤษฎาสุพรรณนอกคณิตศาสตร์
116210802017-0นพวรรษแผนสมบูรณ์คณิตศาสตร์
116210802018-8พัณณิตาสังสกุลณีย์คณิตศาสตร์
116210802019-6ภัทราวุธทองนรินทร์คณิตศาสตร์
116210802020-4รัชตะพงษ์แสงหิรัญคณิตศาสตร์
116210802021-2วิทวัสไชยมณีคณิตศาสตร์
116210803043-5จริณีไกรเล็กคณิตศาสตร์
116210803070-8วิทูรกาญจนะคณิตศาสตร์
116210803076-5ธัญญลักษณ์มีโนนทองคณิตศาสตร์
116210804039-2ภูริทัศน์ขันลำเจียกคณิตศาสตร์
116210804048-3บุษบาเกตุบุญลือคณิตศาสตร์
116210804049-1ปัฐญาวัฒน์โคกวารีคณิตศาสตร์
116230802014-5กฤตชญาธาราพิตรคณิตศาสตร์
116210502099-1สุรพงษ์สนสร้อยคณิตศาสตร์
116210502110-6กาญจนาชาตรีคณิตศาสตร์
116210502114-8คณธัชสู้ทุกทิศคณิตศาสตร์
116210502126-2ณัฐชัยแก้วงามประเสริฐคณิตศาสตร์
116210502139-5ธนภรณ์มานุชานนท์คณิตศาสตร์
116210502143-7ธีรพัฒน์สดงามคณิตศาสตร์
116210502175-9รัตนพลศิริพาคณิตศาสตร์
116210502181-7วริทธิ์นันท์พันธ์โนคณิตศาสตร์
116210502206-2เคนตะฮิบิโน่คณิตศาสตร์
116210502209-6เบญจวรรณสุขสวิงคณิตศาสตร์
116210503130-3ธีรภัทร์กรุดเงินคณิตศาสตร์
116210503183-2สุเมธแสนบุตรคณิตศาสตร์
116210503196-4เนติธรอินทนนท์คณิตศาสตร์
116230503423-0วัชรีศรีเมืองคณิตศาสตร์
116210505085-7เกตน์สิรีแย้มทับคณิตศาสตร์
116210505107-9ปรียาดาสงขำคณิตศาสตร์
116210505112-9พีร์รังสรรค์ทองนพคณิตศาสตร์
116210509056-4กฤษณะพงศ์สิงห์สถิตย์คณิตศาสตร์
116210509132-3ภัคจิราน้อยเจริญคณิตศาสตร์
116220502030-5อิทธิเชษฐ์ลู่วีระพันธ์คณิตศาสตร์
116212201064-5พรพิมลห่อทองคณิตศาสตร์
116212201066-0ลัดดาวัลย์ ชมแผนคณิตศาสตร์
116210906052-2กิตติธัชสุทธเสนาคณิตศาสตร์
116210400285-9วิศิษฎ์เที่ยงจิตต์คณิตศาสตร์
116210400341-0สุรเชษฎ์จันลาชัยคณิตศาสตร์
116210451012-5ปาณุภาคสุขสวัสดิ์คณิตศาสตร์
116210414012-1ปองกานต์อินทสงค์คณิตศาสตร์
116230403029-6พงศกรคงเสีอคณิตศาสตร์
116230441137-1อัมรินทร์ทัศนียรัตน์คณิตศาสตร์
116240411020-4อาเซ็งอาซาบาโงคณิตศาสตร์
116240411029-5พงศ์พิสุทธิ์ยุทธวงค์คณิตศาสตร์
116240421008-7นรชัยเม่นไหม้คณิตศาสตร์
116240421034-3เจนจิราเหล็กกล้าคณิตศาสตร์
116240431002-8ทศพลสุขโตคณิตศาสตร์
116240431016-8ธนบดีบุญช่วยคณิตศาสตร์
116240441212-1ปฐมพงษ์ ศรีมาลาคณิตศาสตร์
116240441218-8อนัทธพลเด็ดพุดซาคณิตศาสตร์
116210725028-1ศุภฤกษ์สุขสมกลิ่นคณิตศาสตร์
116210725029-9อัมนีมัจฉาคณิตศาสตร์
116210725026-5กิตติพันธ์คงสันเทียะคณิตศาสตร์
116210725027-3ทรงวิทย์ตรีนุสนธิ์คณิตศาสตร์
116210701024-8กันตภณยอดนารีคณิตศาสตร์
116210703005-5วัชรพงศ์เริงรมย์คณิตศาสตร์
116210704004-7ฤทัยชนกไคขุนทดคณิตศาสตร์
116210725025-7หนึ่งธิดาหงษ์วิจิตรคณิตศาสตร์
116210711025-3สริตาเกตุสกุลคณิตศาสตร์
116210710014-8พงศกรประหยัดกลางคณิตศาสตร์
116210710022-1ณัฐธิดาส่างปานคณิตศาสตร์
116210101119-2เสาวลักษณ์แสงอัมพรรุ่งคณิตศาสตร์
116210101132-5วิภาวินีไกรยะสวนคณิตศาสตร์
116210102065-6ชนิดาภาพูลสวัสดิ์คณิตศาสตร์
116210102068-0ธันสุดาอื้อพานิชย์คณิตศาสตร์
116210102098-7พีรวิชญ์ไกรโตคณิตศาสตร์
116210102108-4ศุรฉัตรจันทร์ไพจิตรคณิตศาสตร์
116210103160-4รวิพรพิมพ์สิงห์คณิตศาสตร์
116230102036-5ปวรุตน์พูกำเหนิดคณิตศาสตร์
116220102015-0กนกวดีดีหนูคณิตศาสตร์
116210104031-6สรัญดาเทศสุรินทร์คณิตศาสตร์
116210104034-0ศศนันท์เพียนทองคณิตศาสตร์
116211002075-4ภัควัฒน์พลานุสนธิ์คณิตศาสตร์
116211002077-0วิทยาดิษฐ์ธวัชคณิตศาสตร์