เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 /2562

ลงทะเบียนคลิก

00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน Innovation for the Community 3(1-4-4)

          ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะการบริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน ฝึกกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1   เข้าใจหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

2   วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนที่มีบริบทแตกต่างกัน

3.   มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม

4   ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

5   ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สังคม โดยนำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความยั่งยืน มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ลงทะเบียนคลิก