ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 19, 2019
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
มิถุนายน 21, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับกลับเข้าศึกษา(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับกลับเข้าศึกษา(RE-รหัส) (รอบ 3)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะ/วิทยาลัย
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี