ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับกลับเข้าศึกษา(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับกลับเข้าศึกษา(RE-รหัส) (รอบ 3)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะ/วิทยาลัย
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี