ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่  3 – 11 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการตึก 13 ชั้น

คณะรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลชื่อวิชาที่เรียนปรับพื้นฐานชั้นห้อง
ศิลปศาสตร์116210103106-7ChermanSanngamคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210103106-7ChermanSanngamภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116220102015-0กนกวดีดีหนูคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116220102015-0กนกวดีดีหนูภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116230503012-1กนกวรรณอินมณีคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230503013-9กนิดาสิงหบูลภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230432002-8กมลตลับนาคภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230432002-8กมลตลับนาคคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230411037-9กรกฤษ มีใหม่ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400172-9กรรณิการ์ลินมาภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102076-3กฤตชญาชมวงษ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116230802014-5กฤตชญาธาราพิตรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802013-9กฤตภาสประทาพันธ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802013-9กฤตภาสประทาพันธ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210509055-6กฤตมุขผลผาเลิศภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210509055-6กฤตมุขผลผาเลิศคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802014-7กฤษฎาสุพรรณนอกภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802014-7กฤษฎาสุพรรณนอกคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210509056-4กฤษณะพงศ์สิงห์สถิตย์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210509056-4กฤษณะพงศ์สิงห์สถิตย์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116240461211-8กฤษดาธารีสุขภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230432022-6กล้ากวีเชื้อสูงภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230432022-6กล้ากวีเชื้อสูงคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230503015-4กวิสราสาระเดชคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปศาสตร์116230102020-9กัญญาคำประชมคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230503413-1กัญญารัตน์ สุริยศคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802032-9กัญญารัตน์พรมชัยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210102063-1กัญญาวีร์ยังมีคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116230102021-7กัญณัฎฐ์นักธรรมภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230461137-6กัณฐัศว์พุเเคคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210701024-8กันตภณยอดนารีคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปศาสตร์116210101071-5กัลย์กมลบุญศรีภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210502110-6กาญจนาชาตรีคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502110-6กาญจนาชาตรีภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230403008-0กิตติธัชวิชัยรัตน์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906052-2กิตติธัชสุทธเสนาภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906052-2กิตติธัชสุทธเสนาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230204021-4กิตติพงษ์อารีราษฎร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230204021-4กิตติพงษ์อารีราษฎร์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210725026-5กิตติพันธ์คงสันเทียะคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210414011-3กิตติศักดิ์ฟักพันธ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210414011-3กิตติศักดิ์ฟักพันธ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230472023-5กิฟฟารีโพธิ์พึ่งภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210417027-6กุลณัฐมูลรัตน์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210505085-7เกตน์สิรีแย้มทับคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230432019-2เกียรติกวีไมตระรัตน์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210503192-3เกียรติชัยหอมจำปาคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803074-0เกียรติยศมรรคชีวะภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230502047-8ขนิษฐดาบุญอนันต์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230502047-8ขนิษฐดาบุญอนันต์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีการเกษตร116210302061-3ขวัญธีราช่วยบำรุงภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210302061-3ขวัญธีราช่วยบำรุงคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230411075-9เขตตะวันควนศิริภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502114-8คณธัชสู้ทุกทิศคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502114-8คณธัชสู้ทุกทิศภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230432003-6คณิศรอ่อนนุ่มภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210418019-2คมกฤษรอชัยกุลภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210418019-2คมกฤษรอชัยกุลคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240461203-5คมกฤษศรีวารีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240461203-5คมกฤษศรีวารีภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230431018-5คริสต์ณรงค์ฤทธิ์ถาวรภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502206-2เคนตะฮิบิโน่คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502206-2เคนตะฮิบิโน่ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906066-2งามพงศ์วงศาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210503467-9จตุพลเรืองประเทศคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230502086-6จริญญาสีโลหะคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230502086-6จริญญาสีโลหะภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803043-5จริณีไกรเล็กภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803043-5จริณีไกรเล็กคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210206014-9จักรกฤษณ์รวมวงศ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210206014-9จักรกฤษณ์รวมวงศ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230441122-3จักรีขุนวิเศษภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230504026-0จาจุพรรื่นโพธิ์วงษ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210703010-5จิดาภาปานดำคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803044-3จิดาภาศรีไพบูลย์ ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803044-3จิดาภาศรีไพบูลย์ คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210503101-4จิตติพงศ์เพ็ชรวิเศษภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230503017-0จินต์จุฑาพลาชัยภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230421031-0จิรวัฒน์พุทธ์แก้วภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230505049-1จิรวุธเสาวรสภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116230602061-8จิราภรณ์เจียมศักดิ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210211022-5จิรายุปล้องสุวรรณภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210904024-3จีระศักดิ์มณีอินทร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210904024-3จีระศักดิ์มณีอินทร์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210722091-2จีราวรรณเผ่าน้อยคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210905058-0จุฑามณีบุญทองคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปศาสตร์116210102142-3จุฑารัตน์จาติระดุกคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102121-7จุฑารัตน์ภิรมย์พงษ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102121-7จุฑารัตน์ภิรมย์พงษ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210702003-1จุฑารัตน์สวัสดีคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116240421034-3เจนจิราเหล็กกล้าคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801087-4เจนณรงค์แซ่ลิ้มภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801087-4เจนณรงค์แซ่ลิ้มคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210471052-7เจษฎากรเขียวสอาดภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230461231-7เจษฎากรพรเจริญภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210904033-4เฉลิมวุฒิพวงมณีภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803036-9ชนันธรกงสิทธิ์ ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803036-9ชนันธรกงสิทธิ์ คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีการเกษตร116210306110-4ชนายุตพุทธาภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102065-6ชนิดาภาพูลสวัสดิ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400195-0ชไมพรเจนจบภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210301066-3ชยังกูรพรมสวัสดิ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906077-9ชยุตม์เมยท่าแคภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิศวกรรมศาสตร์116210400189-3ชรินทร์บินยาเซ็นภาษาอังกฤษชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400189-3ชรินทร์บินยาเซ็นคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210705016-0ชลธิชาพูลมีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210722060-7ชลธิชาพิลาวรรณภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210604171-5ชลภัสสรณ์กิตติ์ธรตีรณะคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230504035-1ชัญญาดิษสวรรค์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906067-0ชัยนันทร์บุญสอาดภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210722090-4ชัยวัฒน์ตรีกลิ่นคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210722090-4ชัยวัฒน์ตรีกลิ่นภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116240431011-9ชัยสิทธิ์ธรรมวงศาภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210101095-4ชัยสุวัฒน์จันทร์แจ้งภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230502052-8ชาญกฤษฎิ์ฤทธิบัณฑิตย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210905059-8ชาญชลเยี่ยมสันเทียะคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210506092-2ชาลิสาชินภาชน์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210216017-0ชิติพัทธ์สีทิมคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502119-7ชีวาพรประเสริฐสังข์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230502053-6ชุติกาญจน์ธรรมรังศรีภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210705020-2ชุติมาจูบ้งภาษาอังกฤษชั้น 909-03
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201022-7เชาว์วรรธน์วันทองภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201022-7เชาว์วรรธน์วันทองคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีการเกษตร116210301070-5โชติพัฒน์คำเงินภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230502054-4ญดาพรศรีสุวรรณภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีการเกษตร116210305017-2ฐานทัพแก้วจรูญภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210305017-2ฐานทัพแก้วจรูญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210400197-6ฐานทัพถาวรประเสริฐภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210303030-7ฐาปกรเรียนแจ้งภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210509472-3ฐาปกรณ์อิ่มอำพันธ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210509472-3ฐาปกรณ์อิ่มอำพันธ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210103183-6ฐาปนีบัวรุ่งคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116230102024-1ฐิติมาห้วงทรัพย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210301069-7ฐิติรัตน์วงษ์อุดมคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230432005-1ณกรณ์ไกรกิจราษฎร์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210503112-1ณฐนนท์ผดุงกิจคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503112-1ณฐนนท์ผดุงกิจภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116240431001-0ณปภัชสร้อยเสมาภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802025-3ณภัสพรจันทร์ประเสริฐภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210722088-8ณรัญกาณเอี่ยมอภิรมย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116240431014-3ณัฐกานต์สุขบรรณ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210602157-6ณัฐกิตติ์วัฒแก้วคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210502126-2ณัฐชัยแก้วงามประเสริฐคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502126-2ณัฐชัยแก้วงามประเสริฐภาษาอังกฤษชั้น 909-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210710022-1ณัฐธิดาส่างปานคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210710022-1ณัฐธิดาส่างปานภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230204026-3ณัฐนนท์บุญประสิทธิ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210722086-2ณัฐนนท์มั่งมีคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801053-6ณัฐนนท์งามจบวิทยานนท์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210414003-0ณัฐพงศ์บุญปลอดภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230503417-2ณัฐพงษ์งัดสันเทียะภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210461215-2ณัฐภัทรศรีมหาดไทยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210417015-1ณัฐภัทรการเจริญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211001081-3ณัฐยศวภักดิ์เพชรภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211001081-3ณัฐยศวภักดิ์เพชรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210102139-9ณัฐวดีด้วงอุไรคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102139-9ณัฐวดีด้วงอุไรภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210206017-2ณัฐวัฒนแสนใจยาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230441123-1ณัฐิวุฒิ เกตุทองมาภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801055-1ณิชาดาหล้าสีดาภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801055-1ณิชาดาหล้าสีดาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210101122-6ณิภาพรดอกจันทร์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116230102026-6ดวงดาวพวงจันทร์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230503418-0ดวงพรแก้วเคนภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210462017-1ดิษนันท์สังข์เทพคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802038-6ดุสิตานพเก้าคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210502207-0เดชชาติแจ่มจิตต์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116240441223-8เตชิตยิ๊ดไล้ภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230472025-0ทรงพลพวงสุวรรณภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210725027-3ทรงวิทย์ตรีนุสนธิ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210414013-9ทศพลพิณทองภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116240431002-8ทศพลสุขโตคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230461117-8ทัตเทพเจียมทองภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230503020-4ทัศมาวันแอเลาะห์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230432023-4ทินภัทรจิตรประไพภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502135-3ทินภัทรชัยชนะภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502135-3ทินภัทรชัยชนะคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230411049-4ทิพย์อักษรนารีภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210722097-9ทิพหทัยศรีวิลาศคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116230441124-9ธณัฐชาบุญคำภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502136-1ธนกฤตอาจรักษาคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502136-1ธนกฤตอาจรักษาภาษาอังกฤษชั้น 909-02
เทคโนโลยีการเกษตร116210303032-3ธนดลแก้วธรรมชัยภาษาอังกฤษชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116230441126-4ธนดลคำมาฟุ่นภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607056-5ธนดลสีสมุทรภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210602134-5ธนดลสดวกดีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116240431016-8ธนบดีบุญช่วยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210417014-4ธนพงศ์นาคสมญาติคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230461215-0ธนพลจันทโนคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230505059-0ธนพลการุญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210502139-5ธนภรณ์มานุชานนท์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502139-5ธนภรณ์มานุชานนท์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116240441201-4ธนภัทรราชดาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210461118-8ธนรัตน์เกิดสวัสดิ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230461216-8ธนวัฒน์สุผามาลาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116240204001-5ธนวัตร์แก้วกล้วภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806048-1ธนสิริพรประดับภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230204012-3ธนัชอุดมผลภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปศาสตร์116210102067-2ธนากรพาขุนทดภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102067-2ธนากรพาขุนทดคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210609025-8ธนาธิปเจริญเมธากุลภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210609025-8ธนาธิปเจริญเมธากุลคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806020-0ธนาศักดิ์ฮวดเพ็งภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210609022-5ธมลชนกแสงนิลคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116240411023-8ธรรมชาติเสมียนคิดภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210104026-6ธรรมรัฐผาธรรมภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210104026-6ธรรมรัฐผาธรรมคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210503127-9ธัญกมลสีนาทนันท์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210509065-5ธัญชนกลำยานภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210509065-5ธัญชนกลำยานคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116230505062-4ธัญญลักษณ์บุญวัดหงษ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803076-5ธัญญลักษณ์มีโนนทองภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803076-5ธัญญลักษณ์มีโนนทองคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210101098-8ธัญญารัตน์ผลจันทร์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230502058-5ธัตพิชาน้อยแว่นคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
ศิลปศาสตร์116210102068-0ธันสุดาอื้อพานิชย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230502059-3ธาราธรณ์ ดีวุดวาดคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
ศิลปศาสตร์116210103117-4ธาริตอาสนจินดาคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230504047-6ธิดารัตน์คงคาหลวงคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210102069-8ธินัฐดาอาจชัยภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210101099-6ธีรดาเสียงแจ้วคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210502143-7ธีรพัฒน์สดงามภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502143-7ธีรพัฒน์สดงามคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230461219-2ธีรภัทร์ชำนาญศิลป์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210503131-1ธีรภัทร์ทองรักจันทร์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503131-1ธีรภัทร์ทองรักจันทร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503130-3ธีรภัทร์กรุดเงินภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503130-3ธีรภัทร์กรุดเงินคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211002070-5ธีระพัฒน์บุญล้อมคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211002070-5ธีระพัฒน์บุญล้อมภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802040-2นพกฤษฎิ์โชติอริยพิพิธภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิศวกรรมศาสตร์116230472030-0นพเก้ารู้มากภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802016-2นพรัตน์อินทรตั้งภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802016-2นพรัตน์อินทรตั้งคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802017-0นพวรรษแผนสมบูรณ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802017-0นพวรรษแผนสมบูรณ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210513030-3นพอนนต์พรหมทาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116230102029-0นภาพรอินทร์สิทธิ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116240421008-7นรชัยเม่นไหม้คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230504048-4นฤมลคนดีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906069-6นฤมลผ่องแผ้วคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230205114-6นวพร เกริกชัยภาษาอังกฤษชั้น 909-04
บริหารธุรกิจ116210506112-8นัฎฐกานต์สิงห์เปียภาษาอังกฤษชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210724004-3นัฐพงศ์ชูเนตรภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210504180-7นัทจวรรณ์ปิ่นทองภาษาอังกฤษชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116230461121-0นันทวัฒน์อรรภสิงห์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400238-8นาถลดารุจิเทศภาษาอังกฤษชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400238-8นาถลดารุจิเทศคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116240421010-3นารีนาถสลีแดงภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116230502062-7นารีรัตน์แก้ววิกาภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210503137-8น้ำทิพย์น้อยหิรัญคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804064-0น้ำฝนขำประนตคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804064-0น้ำฝนขำประนตภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210400239-6นิจจินันท์นามงามภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400239-6นิจจินันท์นามงามคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปศาสตร์116210103122-4นินนาทดู่ผัดคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116230802020-2นิภาดาเผือกจันทึกภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116230802020-2นิภาดาเผือกจันทึกคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210451017-4นิรมลชำกรมภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210451017-4นิรมลชำกรมคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210503196-4เนติธรอินทนนท์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503196-4เนติธรอินทนนท์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607061-5บัวชมพูศรีวิรัชภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607061-5บัวชมพูศรีวิรัชคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210301049-9บุณยาพรแสนชัยภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210301049-9บุณยาพรแสนชัยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230462024-5บุษกรเมืองศิริภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804048-3บุษบาเกตุบุญลือภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804048-3บุษบาเกตุบุญลือคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210502209-6เบญจวรรณสุขสวิงภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502209-6เบญจวรรณสุขสวิงคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210722094-6เบญจวรรณเขียวขำคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116210461119-6ปฏิพัทธ์วงษ์ละครภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210461119-6ปฏิพัทธ์วงษ์ละครคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240441212-1ปฐมพงษ์ ศรีมาลาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210471041-0ปทิตตาชื่นดอนกลอยภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210471041-0ปทิตตาชื่นดอนกลอยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230505067-3ปภังกรเชาว์กลางภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230441129-8ปรเมศวร์บัวแย้มภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210414010-5ประกายวัชร์เอี่ยมเสริมคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210414010-5ประกายวัชร์เอี่ยมเสริมภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
เทคโนโลยีการเกษตร116210306106-2ประภัสสรศรีเทียมบู่คณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210306106-2ประภัสสรศรีเทียมบู่ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230472017-7ประภากรอ่อนอุทัยภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230472031-8ประเมศฐ์พรหรรษาวิจิตภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240431020-0ปริญญารักพืชภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210515004-6ปริยฉัตรไกรทิพย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210515004-6ปริยฉัตรไกรทิพย์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210722096-1ปรีชญาคชสวัสดิ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210505107-9ปรียาดาสงขำคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210502091-8ปฤณภัสแบบขุนทดคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
ศิลปศาสตร์116230102036-5ปวรุตน์พูกำเหนิดคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116210414012-1ปองกานต์อินทสงค์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210414012-1ปองกานต์อินทสงค์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116230102037-3ปอรวันจี๋เอ้ยภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ศิลปศาสตร์116210103161-2ปัญชญาขันติโคตรคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116240411011-3ปัญญาขะบูรณ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804049-1ปัฐญาวัฒน์โคกวารีภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804049-1ปัฐญาวัฒน์โคกวารีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116230102038-1ปัณณ์รัศม์ยศวัฒนะกุลคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116210451012-5ปาณุภาคสุขสวัสดิ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210722070-6ปาริฉัตร ลาทีคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210306072-6ปาริชาติจิตรไกรสรภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210306072-6ปาริชาติจิตรไกรสรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210462021-3ปิยวัฒน์ผลกกล่ำคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116230802022-8ปิยะดาแพทย์มดภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย116211102027-4ปิยะรัตน์สำลีปั้นภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210503200-4ปิยะวรรณเรียมปิติภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230502066-8ปุณณภาป่าทองเย็นคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210604157-4ปุณยนุชเผือกนาคภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230403029-6พงศกรคงเสีอคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230461221-8พงศกรกุดั่นภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230461221-8พงศกรกุดั่นคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230462025-2พงศกรสุนทรวิภาตภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210710014-8พงศกรประหยัดกลางภาษาอังกฤษชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210710014-8พงศกรประหยัดกลางคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116240411029-5พงศ์พิสุทธิ์ยุทธวงค์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116230102039-9พงษ์พันธ์ กิจวัฒนาภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607063-1พนัชกรสุขประเสริฐภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230502067-6พรชิตาสายทองภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210503458-8พรบุณญาเจียงคำคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีการเกษตร116210306103-9พรพิพัฒน์จงลือชาภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230503024-6พรพิมลอินทร์ตาภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
พยาบาลศาสตร์116212201064-5พรพิมลห่อทองคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210513031-1พรพิสุทธิ์วิจิตรไพบูลย์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210104027-4พรไพลินจันทร์ศรีคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีการเกษตร116210301067-1พรภวิษย์ไพสยมภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210503145-1พรรณรายกริสสมัยภาษาอังกฤษชั้น 909-03
ศิลปศาสตร์116210103127-3พราวพิรุณภู่ทวีภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210103127-3พราวพิรุณภู่ทวีคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210302040-7พฤทธ์พงศ์อาสนะภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210302040-7พฤทธ์พงศ์อาสนะคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210904032-6พสชนันพวงพูภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116240462004-6พัชราภามั่นคงคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240462004-6พัชราภามั่นคงภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210503081-8พัชรีพรเชื่องกระโทกคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802018-8พัณณิตาสังสกุลณีย์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802018-8พัณณิตาสังสกุลณีย์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230461223-4พันธกานต์โพธิ์สิงห์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210705031-9พัสตราภรณ์คุณาชลคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230472032-6พิชชากรสุขเสริฐภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116220102014-3พิชชาอรรักชวนคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116220102014-3พิชชาอรรักชวนภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210400348-5พิมลแขสถิตย์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230504060-9พิมลพรรณ์สิงห์แก้วภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230503025-3พิมลพรรณสังข์พันธ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116230431025-0พิสิษฐ์รัตนอำภาภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210212033-1พิสุทธิ์มหาสวัสดิ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210418028-3พีรณัฐนาคดิลกภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116240411012-1พีรดานิลแก้วภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116230502068-4พีรพัฒน์เดชสิงหาสารคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210505112-9พีร์รังสรรค์ทองนพภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210505112-9พีร์รังสรรค์ทองนพคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210101136-6พีรรัตน์อุไรรัมย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806030-9พีรวัสเชิดพงษ์นิธิภัทรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806030-9พีรวัสเชิดพงษ์นิธิภัทรภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210102098-7พีรวิชญ์ไกรโตคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102098-7พีรวิชญ์ไกรโตภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803072-4พีรวิชญ์ยงสมภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิศวกรรมศาสตร์116240431021-8พีระณัฐรัตนปริคณน์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210213026-4พีระพัฒน์ชาวสวนภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116210461319-2พูนทรัพย์สร้อยทองภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116230503039-4เพ็ญนภาคำสิงห์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210101141-6เพ็ญสุภาอุ่นใจคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210504119-5แพรวาอยู่ยิ่งภาษาอังกฤษชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116240431031-7ไพศาลใจตรงภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116230504061-7ภควดีเลื่อมใสภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230504061-7ภควดีเลื่อมใสคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802041-0ภควัฒน์ศรีใสภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปศาสตร์116220102010-1ภควัตบุญมาศิริภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210509132-3ภัคจิราน้อยเจริญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116230503435-4ภัคจิราเนื่องเสวกภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210102130-8ภัคธีมาบุญโชติอนันต์ภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116230503026-1ภัครสุวรรณธาดาจิตติสุนทรคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211002075-4ภัควัฒน์พลานุสนธิ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211002075-4ภัควัฒน์พลานุสนธิ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230505071-5ภัณฑิรายังเจริญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210903016-0ภัทรพลทิศาจารย์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210903016-0ภัทรพลทิศาจารย์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210609027-4ภัทรวรรณมายกคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802019-6ภัทราวุธทองนรินทร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802019-6ภัทราวุธทองนรินทร์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีการเกษตร116210306113-8ภัสสรบุญลาดคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210507274-5ภาณุพงษ์เล็กบางภาษาอังกฤษชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116230432011-9ภานุยันประเวศภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ศิลปศาสตร์116230102045-6ภานุมาศไพรศูนย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116230102045-6ภานุมาศไพรศูนย์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210205015-7ภานุวัฒน์สุดโสภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210205015-7ภานุวัฒน์สุดโสคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210461120-4ภานุวัฒน์บุญมากภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210417013-6ภานุวัฒน์แสวงมีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240461217-5ภานุวัฒน์แก้วทิพยเนตรภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210306073-4ภาวิณีรักชื่นภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210722095-3ภาสกรบุตรย่องคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปศาสตร์116210103164-6ภูริชญาบุญญมากรคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804039-2ภูริทัศน์ขันลำเจียกคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230403012-2ภูริพัฒน์ขยันการภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปศาสตร์116210101135-8ภูริภัทรเย็นเพชรคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400266-9ภูวนาถศรีสุคนธมิตรภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400266-9ภูวนาถศรีสุคนธมิตรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210709033-1มณฑลคุ้มแก้วคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802026-1มนต์ชิตาฉุนสูงเนินคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210505119-4มนุพัศเพชรประยูรภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210505119-4มนุพัศเพชรประยูรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804078-0มัชญาโคตะมูลภาษาอังกฤษชั้น 909-04
บริหารธุรกิจ116230503422-2มาริณีมีรานภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210604170-7มาริษาปัททุมคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803042-7มินตราจำปาทองภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803042-7มินตราจำปาทองคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210101110-1มีนลดาหนูแก้วคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116230802025-1มูฮัมหมัดไซยูตีสะอิภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210103172-9เมธาวีอรสุนทรคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210722074-8ยศพัฒน์กรณีสุขคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210722074-8ยศพัฒน์กรณีสุขภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210213021-5ยศภัทรสุชาติพงศ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230205115-3ยุทธนาเหมือนวงษ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210211030-8ยุทธพงษ์ประเสริฐสุขคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230502069-2ยุวดีจินต์สุภาวงศ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116240461219-1ยุวบูรณ์บุญประคองภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230403017-1โยธินคชาศักดิ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
บริหารธุรกิจ116230505087-1โยธินตั้งชนะชัยพงษ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210103160-4รวิพรพิมพ์สิงห์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210904027-6รวิสรามาลัยทองภาษาอังกฤษชั้น 909-04
บริหารธุรกิจ116230503029-5รสสุคนธ์กองจันดาคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210705018-6รักษิณาลีดีปราศัยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210805044-1รังสิมายาหยีภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210805044-1รังสิมายาหยีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230432012-7รัชกรมาอินทร์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210451024-0รัชตะภู่สีภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210451024-0รัชตะภู่สีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802020-4รัชตะพงษ์แสงหิรัญภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802020-4รัชตะพงษ์แสงหิรัญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116230805039-9รัชนีกรสร้อยลาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230504065-8รัชนีวรรณขวัญใจภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีการเกษตร116210302059-7รัตน์ฎาภรณ์โพธิศาสตร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210502175-9รัตนพลศิริพาคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502175-9รัตนพลศิริพาภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116230462029-4รุจพรชัยประสิทธิ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210705035-0รุจิราพรเอกโอฬารวงศ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201032-6โรสรินทร์หลักเขตการณ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116240411033-7ฤกษกรานต์อ๊อดเอกภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210704004-7ฤทัยชนกไคขุนทดคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
พยาบาลศาสตร์116212201066-0ลัดดาวัลย์ ชมแผนภาษาอังกฤษชั้น 909-04
พยาบาลศาสตร์116212201066-0ลัดดาวัลย์ ชมแผนคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210505120-2วงศกรหันแถลงภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210505120-2วงศกรหันแถลงคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210703007-1วชิราวุธทาทองคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปศาสตร์116210103168-7วรรณภัทราพุ่มพินภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230502071-8วรรณภาเคียนทองคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210302062-1วรรณวิศาบุญลาภภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210502181-7วริทธิ์นันท์พันธ์โนคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502181-7วริทธิ์นันท์พันธ์โนภาษาอังกฤษชั้น 909-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210205016-5วริศทัศนาลัยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210724009-2วริศราปาลวัฒน์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230505074-9วสันต์โพธิสิทธิคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210703005-5วัชรพงศ์เริงรมย์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210703005-5วัชรพงศ์เริงรมย์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230503031-1วัชราพรขาเคนคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230503031-1วัชราพรขาเคนภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230503423-0วัชรีศรีเมืองคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230503423-0วัชรีศรีเมืองภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปกรรมศาสตร์116210711015-4วัชรีรัตน์จงไกรจักรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210503492-7วัฒนากรณ์พิทักษ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503492-7วัฒนากรณ์พิทักษ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211001093-8วันชัยชาวดอนคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211001093-8วันชัยชาวดอนภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210602147-7วันเพ็ญอินทร์ประยูรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211002077-0วิทยาดิษฐ์ธวัชคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
สถาปัตยกรรมศาสตร์116211002077-0วิทยาดิษฐ์ธวัชภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802021-2วิทวัสไชยมณีภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802021-2วิทวัสไชยมณีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803070-8วิทูรกาญจนะภาษาอังกฤษชั้น 909-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210803070-8วิทูรกาญจนะคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210101132-5วิภาวินีไกรยะสวนคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210503459-6วิมลมาศ กรัตนุถะคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906060-5วิระพลแสงภาภาษาอังกฤษชั้น 909-04
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906060-5วิระพลแสงภาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210400362-6วิศวะพุฒเถื่อนภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400285-9วิศิษฎ์เที่ยงจิตต์ภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400285-9วิศิษฎ์เที่ยงจิตต์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116240421021-0วิสิฐศรีพรหมคุณภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210302043-1วุฒิชัยเดชเชียรภาษาอังกฤษชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210302043-1วุฒิชัยเดชเชียรคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201030-0ศตวรรษหอมหวลภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116220502032-1ศรัญญาสิเสนภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210502187-4ศราวุฒิศักดิ์สูงเนินคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503461-2ศรีวิไลพ่อพิลาคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
ศิลปศาสตร์116210104034-0ศศนันท์เพียนทองคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230205023-9ศศิธรมาชัยสิทธิ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502095-9ศศิธรชิดปรางคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502095-9ศศิธรชิดปรางภาษาอังกฤษชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210507260-4ศศิธรสุขขังคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210306091-6ศศิวิมลคุณสารภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210507265-3ศักดิ์สิทธิ์เตมีศักดิ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116240441215-4ศิรสิทธิ์หอมหวลภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230472027-6ศิริชัยอินทร์ศรีนางภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210206033-9ศิริพงษ์พันธ์มณีภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210206033-9ศิริพงษ์พันธ์มณีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230502076-7ศิริพรทองใบคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116210400292-5ศิริวัฒน์ศิริคำหอมภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400292-5ศิริวัฒน์ศิริคำหอมคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210213029-8ศิวกรกล้าหาญภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116230472036-7ศุภชัยอินทรโชติคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230411064-3ศุภเดชรักยศภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210205018-1ศุภรัตน์ช้อยชดภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210205018-1ศุภรัตน์ช้อยชดคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210725028-1ศุภฤกษ์สุขสมกลิ่นคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210103155-4ศุภวิชญ์บุตนุภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210441215-7ศุภวิชญ์โมใหญ่คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116210473040-0ศุภวิชญ์เรืองโชติภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210473040-0ศุภวิชญ์เรืองโชติคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210103171-1ศุภวิชย์วรคชินคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906076-1ศุภิสราเกิดแจ่มภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ศิลปศาสตร์116210102108-4ศุรฉัตรจันทร์ไพจิตรคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210102108-4ศุรฉัตรจันทร์ไพจิตรภาษาอังกฤษชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116230461228-3สดายุพิมลภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230462033-6สมจินตนาจั่นแก้วคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210802031-1สมพรครูแพภาษาอังกฤษชั้น 909-04
บริหารธุรกิจ116230505077-2สมรักษ์กลิ่นมาลัยภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210104031-6สรัญดาเทศสุรินทร์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806036-6สราวุฒิจันทร์กระพ้อภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210711025-3สริตาเกตุสกุลคณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607066-4สหชัยคะเลรัมย์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607066-4สหชัยคะเลรัมย์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210503463-8สหรัฐชนะจิตภาษาอังกฤษชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210705025-1สหัสวรรษชาชุมวงศ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210509506-8สัณฐิตพงศ์กุลเสวตร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210509506-8สัณฐิตพงศ์กุลเสวตร์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806032-5สันติภาพสว่างศรีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806032-5สันติภาพสว่างศรีภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230403013-0สัภยาปิ่นวันนาภาษาอังกฤษชั้น 909-04
บริหารธุรกิจ116230502077-5สิขรินทร์งามเลิศภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240461221-7สิทธิกรกล่อมกมลภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210701025-5สิริญญากรสุมะหิงพันธ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116230461229-1สิริวรรณแก้วจันทร์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230503034-5สุกัญญาคำมงคลภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210101139-0สุชาดาจันทร์ทอนภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210724008-4สุชาดาทองท่อคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210722079-7สุชานาฎอ่อนมากคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230502078-3สุดาพุเพ่งคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230502078-3สุดาพุเพ่งภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210503085-9สุทธิกานต์ราชบัณฑิตคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801080-9สุธิมนต์เกตุพุกภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801080-9สุธิมนต์เกตุพุกคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116210504115-3สุพรรณษาเอี่ยมสำอางค์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210502098-3สุพัชชาขันดีจิตรคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210804067-3สุพัตรากล่อมระนกคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116210101131-7สุพิชฌานุดนาบีคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210503180-8สุภเวชนนทอคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503180-8สุภเวชนนทอภาษาอังกฤษชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210506068-2สุภัชชามัยเจริญคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210506068-2สุภัชชามัยเจริญภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210724006-8สุภาพรชุ่มแจ่มคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116210503183-2สุเมธแสนบุตรคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503183-2สุเมธแสนบุตรภาษาอังกฤษชั้น 909-03
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี116210906091-0สุเมธีคำเอี่ยมภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210212029-9สุรชาพงศ์โสดาบันภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116210400341-0สุรเชษฎ์จันลาชัยภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400341-0สุรเชษฎ์จันลาชัยคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116210502099-1สุรพงษ์สนสร้อยคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116240411036-0สุรพันธุ์จันทร์ปลีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116240411036-0สุรพันธุ์จันทร์ปลีภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116210400302-2สุวัฒน์มิสุนาภาษาอังกฤษชั้น 909-02
วิศวกรรมศาสตร์116210400302-2สุวัฒน์มิสุนาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230462041-9เสฎฐวุฒิเจริญสุขภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
บริหารธุรกิจ116230503437-0เสาวภาบุตรตุ้มภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210101119-2เสาวลักษณ์แสงอัมพรรุ่งภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210101119-2เสาวลักษณ์แสงอัมพรรุ่งคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210722093-8เสาวลักษณ์สีดาบุญมาคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210722093-8เสาวลักษณ์สีดาบุญมาภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
ศิลปศาสตร์116210103159-6หทัยภัทรบุตรนุภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ศิลปศาสตร์116210103159-6หทัยภัทรบุตรนุคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210725025-7หนึ่งธิดาหงษ์วิจิตรคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210302054-8หฤษฏ์เหล็กศรีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210302054-8หฤษฏ์เหล็กศรีภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210806047-3อดิศรผจงเกียรติ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201031-8อธิกรณ์พงษ์ดนตรีภาษาอังกฤษชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201031-8อธิกรณ์พงษ์ดนตรีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116220502031-3อธิวัฒน์ทองสุขภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116240441218-8อนัทธพลเด็ดพุดซาคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201029-2อนันต์ธิดาสุวรรณบุญส่งภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210201029-2อนันต์ธิดาสุวรรณบุญส่งคณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210400352-7อนุสรณ์หาสุขภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116210461142-8อนุสรณ์ดอกไม้ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210703008-9อภิชาติวัฒนาคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210609026-6อภิญญาโหราศาสตร์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210609026-6อภิญญาโหราศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116230204018-0อภินันท์โอสถานนท์ภาษาอังกฤษชั้น 909-04
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210217008-8อภิวัฒน์สุเทพคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210217008-8อภิวัฒน์สุเทพภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116230432018-4อมรเทพจันทร์เขียวภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116210421016-3อรรคนิธิ์เกษมศรีคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
วิศวกรรมศาสตร์116230472037-5อรรถบูรณ์สิมมาทองภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116210503510-6อรวรรณเจริญสุขคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210607064-9อรวรรณรื่นปราชญ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-03
เทคโนโลยีการเกษตร116210301065-5อรอิริยาดีเขื่อนเพชรภาษาอังกฤษชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116210502100-7อัญชิสาแก้วมณีคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210502216-1อัญญาประวารนะภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปกรรมศาสตร์116210725029-9อัมนีมัจฉาคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม116210212032-3อัมพลเพียงงามภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116210503190-7อัมภาวรรณมาบุญช่วยคณิตศาสตร์ชั้น 909-02
บริหารธุรกิจ116210503190-7อัมภาวรรณมาบุญช่วยภาษาอังกฤษชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116230441137-1อัมรินทร์ทัศนียรัตน์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
บริหารธุรกิจ116230504093-0อัยลดาพุ่มพฤกษ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116210604166-5อัลติมาบัตรวิเศษคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
วิศวกรรมศาสตร์116210400335-2อัษฎายุธฮวดศรีภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
วิศวกรรมศาสตร์116240411020-4อาเซ็งอาซาบาโงคณิตศาสตร์ชั้น 1010-02
วิศวกรรมศาสตร์116230441138-9อาทิตยาอ่วมประไพภาษาอังกฤษชั้น 1010-01
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801083-3อาทิตยายิ้มสวัสดิ์ภาษาอังกฤษชั้น 909-03
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116210801083-3อาทิตยายิ้มสวัสดิ์คณิตศาสตร์ชั้น 1010-04
บริหารธุรกิจ116230503038-6อาภรณ์แก้วใสแสงคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
บริหารธุรกิจ116230503038-6อาภรณ์แก้วใสแสงภาษาอังกฤษชั้น 1010-02
ศิลปศาสตร์116210102115-9อาภาพรรณพรรณสุขีคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
เทคโนโลยีการเกษตร116210302051-4อารียาแสงผาดคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์116230602076-6อารียาโคดักภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
บริหารธุรกิจ116220502030-5อิทธิเชษฐ์ลู่วีระพันธ์คณิตศาสตร์ชั้น 909-01
บริหารธุรกิจ116220502030-5อิทธิเชษฐ์ลู่วีระพันธ์ภาษาอังกฤษชั้น 1010-04
ศิลปศาสตร์116230102059-7อุมาศิริช้างเผือกคณิตศาสตร์ชั้น 909-01
วิศวกรรมศาสตร์116240431030-9เอกณรินทร์พรมตาภาษาอังกฤษชั้น 1010-03
วิศวกรรมศาสตร์116210411023-1เอกรงค์เปลี่ยนสะอาดคณิตศาสตร์ชั้น 1010-01
ศิลปกรรมศาสตร์116210724005-0เอกสตรีคล้ายบรรจงคณิตศาสตร์ชั้น 909-03
ศิลปกรรมศาสตร์116210724005-0เอกสตรีคล้ายบรรจงภาษาอังกฤษชั้น 1010-04