ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS2 ที่ยืนยันสิทธิ์ ทปอ. แล้ว ให้ดำเนินการตามปฏิทิน คลิก
เมษายน 27, 2019
เปิดรับสมัคร รับตรง เพิ่มเติม(รับวุฒิปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 พ.ค. 62
พฤษภาคม 1, 2019

กำหนดการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถจองที่นั่งการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษได้ที่ระบบนักศึกษา คลิก

ขั้นตอนการจองที่นั่งการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ