กำหนดการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถจองที่นั่งการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษได้ที่ระบบนักศึกษา คลิก

ขั้นตอนการจองที่นั่งการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ