ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ปวช./ปวส. เพิ่มเติม_old
เมษายน 4, 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ปวช./ปวส. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
เมษายน 4, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฉบับที่ 6/2562

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ