ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ปวช./ปวส. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

สอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.

 

คณะ
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน(ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)