ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

สอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.

ศิลปศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19101000001 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ปกติ
19101000002 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม ปกติ
19101000003 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม พิเศษ
19101000084 ศศ.บ. อุตสาหกรรมการบริการการบิน ปกติ

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000006 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
19102000007 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
19102000008 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000010 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
19102000011 ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19102000012 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ
19102000088 อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ปกติ
19102000089 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปกติ
19102000090 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) พิเศษ

 

เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ. การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ. ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

วิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19104000025 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ
19104000027 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000028 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ
19104000029 วศ.บ. วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ
19104000030 วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร ปกติ
19104000105 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก (เทียบโอน) ปกติ
19104000107 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ 4 สาขาวิชา ปกติ
19104000108 วศ.บ. วิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) ปกติ
19104000122 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) พิเศษ
19104000124 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) พิเศษ
19104000125 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง(เทียบโอน) ปกติ
19104000126 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ(เทียบโอน) พิเศษ
19104000127 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม (เทียบโอน) พิเศษ
19104000128 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) พิเศษ
19104000143 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ
19104000144 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ

 

บริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19105000035 บธ.บ. การตลาด ปกติ
19105000036 บธ.บ. การตลาด พิเศษ
19105000037 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ
19105000039 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ
19105000040 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ
19105000111 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ปกติ
19105000112 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) ปกติ

 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19106000115 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (เทียบโอน) ปกติ
19106000118 คศ.บ. ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน) ปกติ

 

ศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ. จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ. ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ. ศิลปะไทย ปกติ
19107000058 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ
19107000059 ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000061 ศล.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000063 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000064 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000065 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19108000067 ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ
19108000069 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ
19108000070 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ
19108000120 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (เทียบโอน) ปกติ