ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต(ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา 2562