ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
มีนาคม 25, 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง(ปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
มีนาคม 29, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต(ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา 2562