ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “โควตานักกีฬา” ประจำปีการศึกษา 2562_old

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
“โควตานักกีฬา”  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000010 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
19102000013 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ. การผลิตพืช ปกติ
19103000022 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

บริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19105000037 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ
19105000039 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ
19105000040 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ
19105000041 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ

 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19108000066 ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ
19108000067 ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ
19108000070 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ