ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
TCAS 2  โควตา ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ศิลปศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19101000001 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ปกติ
19101000002 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม ปกติ
19101000003 ศศ.บ. การจัดการการโรงแรม พิเศษ
19101000004 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปกติ
19101000005 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ
19101000084 ศศ.บ. อุตสาหกรรมการบริการการบิน ปกติ

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19102000006 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
19102000007 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
19102000008 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000010 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
19102000011 ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19102000012 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ. การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ. ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

วิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19104000023 วศ.บ. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (7 สาขาวิชา) ปกติ
19104000024 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี ปกติ
19104000025 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ
19104000027 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000028 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ
19104000029 วศ.บ. วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ
19104000030 วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร ปกติ
19104000085 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ปกติ
19104000107 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ 4 สาขาวิชา ปกติ
19104000143 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ
19104000144 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ

 

บริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19105000035 บธ.บ. การตลาด ปกติ
19105000036 บธ.บ. การตลาด พิเศษ
19105000037 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ
19105000039 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ
19105000040 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ
19105000041 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ
19105000042 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปกติ
19105000043 บธ.บ. การเงิน ปกติ
19105000044 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ปกติ
19105000045 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปกติ
19105000047 B.B.A. Marketing ปกติ
19105000048 B.B.A. International Business Administration ปกติ
19105000049 B.B.A. Business English ปกติ

 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19106000050 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ
19106000051 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ปกติ
19106000053 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19106000117 คศ.บ. ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ปกติ

 

ศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ. จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ. ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ. ศิลปะไทย ปกติ
19107000058 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ
19107000059 ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000060 ศล.บ. ออกแบบภายใน ปกติ
19107000061 ศล.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000063 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000064 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000065 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปกติ

 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19108000066 ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ
19108000067 ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ
19108000068 ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ
19108000069 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ
19108000070 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19109000072 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปกติ
19109000073 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000074 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ. เคมี ปกติ
19109000076 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ
19109000077 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ
19109000078 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19110000079 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19110000080 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19110000081 พท.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปกติ
19110000082 วท.บ. สุขภาพและความงาม ปกติ
19110000133 วท.บ. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปกติ

 

พยาบาลศาสตร์
รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค
19110000083 พย.บ. พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปกติ