ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง(ปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
มีนาคม 29, 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562
เมษายน 1, 2019

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ