ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ