May 26, 2022

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ รายการ วิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(BasicMath) วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(Basic English) การสอบปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ Dlearn สำหรับนักศึกษา 3 คณะ ดังนี้ […]
April 8, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์
March 16, 2022

การบันทึกเกรดออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และคลิปวิธีการบันทึกเกรดออนไลน์

คลิปบันทึกเกรดออนไลน์ คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับผู้มีสิทธิ์ปลดล็อค คลิป VDO การดำเนินการ สำหรับเจ้าหน้าที่

May 26, 2022

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ รายการ วิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(BasicMath) วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(Basic English) การสอบปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ Dlearn สำหรับนักศึกษา 3 คณะ ดังนี้ […]
May 26, 2022

ศึกษาดูงาน Digital Transcript มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาศึกษาดูงาน Digital Transcript ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
March 31, 2022

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563
ที่ประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร
ให้แจ้งความประสงค์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ 2563ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบ 34 และ 35 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คลิก เพื่อเข้าระบบแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร *** ทั้งนี้บัณฑิตที่ขอรับใบปริญญาบัตรไปแล้วจะไม่สามารถขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ได้***
February 4, 2022

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 มทร.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2563
February 4, 2022

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 มทร.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34  ประจำปีการศึกษา 2562 คู่มือปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562
January 27, 2022

บัณฑิตที่จะขานนามว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35

บัณฑิตที่จะขานนามว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 ให้ยื่นภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ฝ่ายตรวจสอบฯ ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”
December 29, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562    


ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ