March 31, 2022

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563
ที่ประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร
ให้แจ้งความประสงค์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ 2563ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบ 34 และ 35 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คลิก เพื่อเข้าระบบแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร *** ทั้งนี้บัณฑิตที่ขอรับใบปริญญาบัตรไปแล้วจะไม่สามารถขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ได้***
February 21, 2022

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35 ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หมายเหตุ : บัณฑิตที่ต้องการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ให้ติดต่อคณะ ก่อนวันซ้อมย่อยของท่าน   ช่องทางติดต่อคณะ
February 4, 2022

รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 และ2563

รายนามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 รอบบ่าย คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รอบบ่าย ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

June 16, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์
May 26, 2022

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ รายการ วิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(BasicMath) วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(Basic English) การสอบปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ Dlearn สำหรับนักศึกษา 3 คณะ ดังนี้ […]
April 8, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์

June 16, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์
May 26, 2022

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ รายการ วิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(BasicMath) วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(Basic English) การสอบปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ Dlearn สำหรับนักศึกษา 3 คณะ ดังนี้ […]
May 26, 2022

ศึกษาดูงาน Digital Transcript มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาศึกษาดูงาน Digital Transcript ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]
November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
October 27, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ