December 1, 2021

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
และปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

สถานที่รับบัตรนักศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิก หมายเหตุ : หากท่านยังไม่มีรายชื่อรับบัตรในรอบนี้ หรือไม่สามารถมารับบัตรนักศึกษาในวันดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวันและสถานที่เข้ารับบัตรอีกครั้ง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สวท. 2.จองช่วงวัน-เวลา ของการรับบัตร  คลิก เข้าระบบทะเบียน เพื่อจองคิว ขั้นตอนการจองคิว -เข้าระบบนักศึกษา คลิก “จองคิวรับบัตรนักศึกษา” -คลิก เลือก […]
November 4, 2021

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
November 4, 2021

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กำหนดการใช้พื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย

January 21, 2022

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมาศึกษาดูงาน Digital Transcript ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 20 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มาศึกษาดูงาน Digital Transcript ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
January 21, 2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับที่ 1/2565เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ——————————– เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 42/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จึงประกาศกำหนด วัน – เวลา ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้ กำหนดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ […]
January 18, 2022

ช่องทางการติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]
November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
October 27, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ