ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1 PORTFOLIO
และTCAS1 (โรงเรียนในเครือข่าย MOU) เพิ่มเติม
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 ม.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 63
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์ ทปอ. 30 – 31 ม.ค. 63

 

 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ข้อมูล ณ วันที่ 15-01-63)
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย