วันพุธที่  8  กรกฎาคม  2563  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับ  นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะ จากสถาบันพระบรมราชชนก   ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบธนาคารหน่วยกิต Credit Bank และการเทียบโอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรกฎาคม 9, 2020

สถาบันพระบรมราชชนก ดูงานระบบธนาคารหน่วยกิต

วันพุธที่  8  กรกฎาคม  256 […]