October 11, 2021

ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
July 6, 2021

นักศึกษา ปี’64 ให้ Upload เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

นักศึกษา ปี’64 ให้ Upload เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ www.oreg.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี *****งดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ฯ ที่คณะ/วิทยาลัย*****
June 21, 2021

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
TCAS 4 เพิ่มเติม (ม.6/กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564


October 8, 2021

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มีรายชื่อดังแนบ ขอให้นักศึกษาสแกนเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ open chat เพื่อดำเนินการเตรียมตัวเรียนปรับพื้นกับอาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2564  
July 2, 2021

ดาวโหลดขั้นตอน
การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานอกแผน(สำหรับนักศึกษา)
และคู่มือการสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

   
April 27, 2021

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

(เฉพาะผู้ที่ชำระไว้เต็มจำนวน) 1.ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 2.สวท.จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาแล้วส่งกองคลัง มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้ง โดยมีระยะประมาณ 2 สัปดาห์ 3.หากเกินกว่า 2 สัปดาห์แล้วนักศึกษารายใด ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ติดต่อที่ Line openchat

October 11, 2021

ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
October 8, 2021

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มีรายชื่อดังแนบ ขอให้นักศึกษาสแกนเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ open chat เพื่อดำเนินการเตรียมตัวเรียนปรับพื้นกับอาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2564  
August 31, 2021

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสาร
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 3/2563

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร

December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”
December 29, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562    

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ