July 6, 2021

นักศึกษา ปี’64 ให้ Upload เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

นักศึกษา ปี’64 ให้ Upload เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ www.oreg.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี *****งดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ฯ ที่คณะ/วิทยาลัย*****
June 21, 2021

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
TCAS 4 เพิ่มเติม (ม.6/กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

June 18, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 4 เพิ่มเติม (ม.6/กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564


July 2, 2021

ดาวโหลดขั้นตอน
การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานอกแผน(สำหรับนักศึกษา)
และคู่มือการสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

   
April 27, 2021

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

(เฉพาะผู้ที่ชำระไว้เต็มจำนวน) 1.ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 2.สวท.จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาแล้วส่งกองคลัง มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้ง โดยมีระยะประมาณ 2 สัปดาห์ 3.หากเกินกว่า 2 สัปดาห์แล้วนักศึกษารายใด ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ติดต่อที่ Line openchat
April 9, 2021

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2564 งานทะเบียนจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th) ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย […]

July 9, 2021

ช่องทางการติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

July 6, 2021

นักศึกษา ปี’64 ให้ Upload เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

นักศึกษา ปี’64 ให้ Upload เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ www.oreg.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี *****งดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ฯ ที่คณะ/วิทยาลัย*****
June 23, 2021

ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”
December 29, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562    

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ