November 22, 2022

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบสถานะการรับบัตรนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่ได้ตอบแบบยินยอมให้มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในตารางตรวจสอบรายชื่อ ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับบัตรในรอบถัดไปอีกครั้ง) วันเวลารับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. สถานที่รับบัตรนักศึกษา โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]
October 18, 2022

ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GE0001 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี

ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GE0001 (Post Test) ปีการศึกษา 2565(ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ผลการเรียนเป็น U (ไม่ผ่าน)                    […]
October 4, 2022

ประกาศผลสอบวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2565

March 16, 2023

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
March 10, 2023

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นสักขีพยานในการลงนาม วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
March 3, 2023

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี  2564  และไม่ได้เข้าในพิธีมอบปริญญาบัตร  ครั้งที่  36

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี  2564  และไม่ได้เข้าในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2566  เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอรับเอกสารการศึกษาด้วยตนเอง ณ ห้อง RMUTT Student Service Center สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องการขอรับเอกสารการศึกษาด้วยตนเอง – นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา/บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ (มีบุคคลอื่นมารับแทน)  มีเอกสารดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ  สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิก […]

December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]
November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
October 27, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ