April 9, 2021

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
April 14, 2020

ประกาศศูนย์ ฉบับที่ 9 การปรับลดค่าบำรุงการ

 
April 11, 2020

5 ขั้นตอนสำหรับนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562


May 3, 2021

ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ภาคฤดูร้อน/2563 จัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Online 100% จนถึง 21 พ.ค. 64

April 27, 2021

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

(เฉพาะผู้ที่ชำระไว้เต็มจำนวน) 1.ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 2.สวท.จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาแล้วส่งกองคลัง มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้ง โดยมีระยะประมาณ 2 สัปดาห์ 3.หากเกินกว่า 2 สัปดาห์แล้วนักศึกษารายใด ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ติดต่อที่ Line openchat
April 23, 2021

ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563

หมายเหตุ : ผู้ที่ยื่นขอรับเอกสารด้วยตนเอง สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป(มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรับเอกสารให้ทราบอีกครั้ง) ผู้ที่ยื่นขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะเริ่มจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ 1.เข้าระบบงานทะเบียนนักศึกษา เลือก เมนู “คำร้อง/ใบคำร้อง ออนไลน์” 2.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดส่งเอกสาร 3.เลือกขอเอกสารการศึกษา/ขอชำระค่าธรรมเนียม 4.เลือกรูปแบบการรับเอกสาร รับเอกสารด้วยตนเอง รับเอกสารทางไปรษณีย์ 5.เลือกแจ้งความจำนงขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์(สำเร็จการศึกษา […]

December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”
December 29, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562