March 31, 2022

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563
ที่ประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร
ให้แจ้งความประสงค์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ 2563ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบ 34 และ 35 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คลิก เพื่อเข้าระบบแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร *** ทั้งนี้บัณฑิตที่ขอรับใบปริญญาบัตรไปแล้วจะไม่สามารถขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ได้***
February 21, 2022

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35 ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หมายเหตุ : บัณฑิตที่ต้องการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ให้ติดต่อคณะ ก่อนวันซ้อมย่อยของท่าน   ช่องทางติดต่อคณะ
February 4, 2022

รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 และ2563

รายนามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 รอบบ่าย คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รอบบ่าย ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

April 8, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์
March 16, 2022

การบันทึกเกรดออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และคลิปวิธีการบันทึกเกรดออนไลน์

คลิปบันทึกเกรดออนไลน์ คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับผู้มีสิทธิ์ปลดล็อค คลิป VDO การดำเนินการ สำหรับเจ้าหน้าที่
December 1, 2021

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
และปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

สถานที่รับบัตรนักศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิก หมายเหตุ : หากท่านยังไม่มีรายชื่อรับบัตรในรอบนี้ หรือไม่สามารถมารับบัตรนักศึกษาในวันดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวันและสถานที่เข้ารับบัตรอีกครั้ง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สวท. 2.จองช่วงวัน-เวลา ของการรับบัตร  คลิก เข้าระบบทะเบียน เพื่อจองคิว ขั้นตอนการจองคิว -เข้าระบบนักศึกษา คลิก “จองคิวรับบัตรนักศึกษา” -คลิก เลือก […]

March 31, 2022

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563
ที่ประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร
ให้แจ้งความประสงค์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ 2563ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบ 34 และ 35 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คลิก เพื่อเข้าระบบแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร *** ทั้งนี้บัณฑิตที่ขอรับใบปริญญาบัตรไปแล้วจะไม่สามารถขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ได้***
March 16, 2022

การบันทึกเกรดออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และคลิปวิธีการบันทึกเกรดออนไลน์

คลิปบันทึกเกรดออนไลน์ คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์ สำหรับผู้มีสิทธิ์ปลดล็อค คลิป VDO การดำเนินการ สำหรับเจ้าหน้าที่
March 2, 2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 3/2565เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ตามฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และตามฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง […]

December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]
November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
October 27, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ