นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการ เอกสารทางการศึกษา ทะเบียนนักศึกษา ฯลฯ ณ ห้อง One Stop Service อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30-18.30 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 8.30-16.30 น........ นักศึกษาสามารถแจ้งขอแก้ไขชื่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีเกิด โดยนักศึกษาต้องติดต่อขอแก้ไขได้ที่สวท.ก่อนยื่นคำร้องขอรับเอกสารการศึกษา เพื่อการบริการออกเอกสารการศึกษามีประสิทธิภาพ  หมายเหตุ : หากนักศึกษาขอแก้ไขในวันยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษา สวท.จะไม่ดำเนินการแก้ไขให้

สมัครนักศึกษาใหม่
กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
น.ศใหม่ตรวจสอบชำระเงิน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปฏิทินทะเบียนการศึกษา
ข้อบังคับ ระเบียบ ฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
เกณฑ์หลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการเสนอเปิด/ปิดหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ  และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  จาก ก.ค.ศ.
ลักษณะวิชาชีพระดับปริญญาตรี
การจัดการศึกษา
การรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ การเบิก-จ่าย
บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
นักศึกษาปีสุดท้าย

รายชื่อน.ศ.ที่ถูกถอนชื่อ

 

รายชื่อน.ศ.พ้นสภาพการเป็นน.ศ.

เกี่ยวกับสำนักฯ
บุคลากรของสำนักฯ
หมายเลขโทรศัพท์
งานประกันคุณภาพ
สรุปแบบประเมินคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
การวิเคราะห์และสรุปผลผู้บริหารทุกระดับ
รายงานข้อมูลน.ศ./หลักสูตร

รายงานประจำปี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คู่มือ/สำหรับอาจารย์
และเจ้าหน้าที่
 
- คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
- คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)
- แก้ไขเพิ่มเติม
  ใบแจ้งเกรด PDF ไฟล์
- คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด
- คู่มือการใช้งาน TQF
 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

- คู่มือนักศึกษา
- คู่มือลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
- คู่มือสมัครและยกเลิก SMS

คู่มืออื่นๆ

-คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก (Flow Chart)

- คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษา
และทะเบียนประวัติ

- คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา
ระบบโควตา มทร.ธัญบุรี

-ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

โครงการอบรมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 

ลิ้งค์ อื่นๆ

 
- เงนทุน กยศ.
- การผ่อนผันทหาร
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- ห้องสมุด
- หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย
- แผนที่มหาวิทยาลัย
 
MAP1  MAP2
  ในรูปแบบสื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

                                                        
เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา เข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์   
                                                              

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทร. 02 5493613-5
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โทร. 025493610-2 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา โทร. 02 5493606-9
ฝ่ายหลักสูตร โทร. 02 5493504
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา โทร. 02 5493507 02 5493509
ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล โทร. 02 5493616-7