สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 (114.2 KiB, 865 downloads)
 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2560 (55.1 KiB, 577 downloads)
 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ  
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2560 (83.3 KiB, 519 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา   และเพศ  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559 (129.4 KiB, 262 downloads)
 
ตุลาคม 11, 2017

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2560

  สถิติ Download กราฟ […]