พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตใหม่ ๘ มทร.
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรณ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนประมาณ ๓๒,0๓๙ คน ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ ๕ วันอังคารที่ ๖ วันพุธที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ และวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตใหม่ ๘ มทร. (90.3 KiB, 1358 downloads)