สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 (114.2 KiB, 745 downloads)
 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2560 (55.1 KiB, 495 downloads)
 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ  
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2560 (83.3 KiB, 444 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา   และเพศ  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559 (129.4 KiB, 223 downloads)
 
ตุลาคม 11, 2017

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2560

  สถิติ Download กราฟ […]
ตุลาคม 13, 2016

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2559

สถิติ Download กราฟ จำนวนน […]
กันยายน 26, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2558

สถิติ Download กราฟ จำนวนน […]
กันยายน 21, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2557

สถิติ Download กราฟ จำนวนน […]